خدمات

تعرفه خدمات

قیمتها فقط جهت همکاران گرامی میباشد

 

افتخار داریم که باری دیگر در خدمت همکاران گرامی باشیم

  •     تمامی کارتها را از نظر رنگ و کیفیت۱۰۰ % تضمین میکنیم.
  •     سفارشات درب مغازه شما همکاران گرامی تحویل میدهیم.
  •     چاپ کارهای افست را با کمترین قیمت ارائه میدهم.
  •     مدت زمان تحویل کارها را تا حد امکان پایین آوردیم.
  •     خرابی کار را به کمتر از ۳% رساندیم.
  •     سفارشاتی که تا ساعت 12:00 هر روز ارسال شود در مدت تحویل همان روز هم محاسبه میشود.
  •     فاکتور های کپی پرینتی که از 10 بسته بیشتر سفارش داده میشود 7 روز کاری آماده میشود.
  •     قیمتهای افست فوری را  از پنل کاربری خود بخش استعلام قیمت به صورت آنی دریافت کنید.

 


چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. سلفون براق یک رو (4.8*8.5)4 یک رو- 29,400
2. سلفون براق یک رو (4.8*8.5)10 یک رو- 26,500
3. سلفون براق دو رو (4.8*8.5)4 دو رو- 44,000
4. سلفون براق دو رو (4.8*8.5)5 دو رو- 39,500
5. سلفون براق دو رو (4.8*8.5)10 دو رو- 36,200
6. سلفون مات یک رو (4.8*8.5)4 یک رو- 29,400
7. سلفون مات یک رو (4.8*8.5)10 یک رو- 26,500
8. سلفون مات دو رو (4.8*8.5)4 دو رو- 40,500
9. سلفون مات دو رو (4.8*8.5)10 دو رو- 36,200
10. سلفون مات مخملی یک رو (4.8*8.5)10 یک رو- 70,000
11. سلفون مات مخملی دو رو (4.8*8.5)10 دو رو- 76,000
12. کتان امباس یک رو (4.8*8.5)4 یک رو- 34,000
13. کتان امباس یک رو (4.8*8.5)10 یک رو- 31,000
14. کتان امباس دو رو (4.8*8.5)4 دو رو- 37,500
15. کتان امباس دو رو (4.8*8.5)10 دو رو- 34,500
16. گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)4 یک رو- 29,000
17. گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)10 یک رو- 27,000
18. گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)4 دو رو- 38,000
19. گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)10 دو رو- 34,000
20. گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)4 یک رو- 31,000
21. گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)10 یک رو- 29,000
22. گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)4 دو رو- 42,300
23. گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)10 دو رو- 37,500
24. کتان آلمان یک رو (4.8*8.5)5 یک رو- 46,000
25. کتان آلمان یک رو (4.8*8.5)10 یک رو- 43,000
26. کتان آلمان دو رو (4.8*8.5)5 دو رو- 51,000
27. کتان آلمان دو رو (4.8*8.5)10 دو رو- 47,000
28. سوسماری یک رو (4.8*8.5)9 یک رو- 35,500
29. سوسماری دو رو (4.8*8.5)9 دو رو- 39,800
30. چرم دو رو (4.8*8.5)20 دو رو- 42,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)4 یک رو- 43,000
2. لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)5 یک رو- 41,000
3. لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)10 یک رو- 38,000
4. لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)5 یک رو- 44,000
5. لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)10 یک رو- 40,500
6. لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)5 یک رو- 41,000
7. لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)10 یک رو- 39,000
8. لیبل با روکش سلفون مات (4.8*8.5)26 یک رو- 45,000
9. لیبل با روکش سلفون مات و طلاکوب (4.8*8.5)28 یک رو- 71,000
10. لیبل متالایز (4.8*8.5)27 یک رو- 176,000
11. لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه رنگی(از داخل شیشه چسبانده میشود) (شماره 1 راهنما)(4.8*8.5)10 یک رو- 116,000
12. لیبل شیشه ای خوانا با زمینه بی رنگ(روی شیشه چسبانده میشود و قسمت سفید بی رنگ میشود) (شماره 2 راهنما)(4.8*8.5)10 یک رو- 116,000
13. لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه بی رنگ(از داخل شیشه چسبانده میشود)(شماره 3 راهنما) (4.8*8.5)10 یک رو- 116,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. چرم دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)18 دو رو9.00 * 6.00 52,000
2. سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)5 دو رو6.00 * 9.00 39,200
3. سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)10 دو رو6.00 * 9.00 37,000
4. سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)3 دو رو9.00 * 6.00 61,000
5. سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 55,500
6. سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 54,000
7. سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی) (6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 39,200
8. سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی) (6*9)10 دو رو6.00 * 9.00 37,000
9. سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی) (6*9)4 دو رو9.00 * 6.00 61,000
10. سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی) (6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 55,500
11. سلفون مات دو رو دور گرد (1000 عددی)(6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 54,000
12. سلفون مات دو رو دور گردبا یو وی موضعی(1000 عددی)(6*9)15 دو رو9.00 * 6.00 67,000
13. سلفون مات دو رو دور گرد طلا کوب(1000 عددی) (6*9)15 دو رو9.00 * 6.00 126,000
14. سلفون مات مخملی دو رو دور گرد(1000 عددی) (6*9)13 دو رو9.00 * 6.00 106,500
15. سلفون مات مخملی دو رو دور گرد موضعی (1000 عددی)(6*9)18 دو رو9.00 * 6.00 121,500
16. سلفون مات مخملی دو رو دور گرد طلا کوب(1000 عددی)(6*9)18 دو رو9.00 * 6.00 179,000
17. لمینت براق دو رو دور گرد(500 عددی) (6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 83,000
18. لمینت براق دو رو دور گرد(500 عددی) (6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 87,500
19. لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی)(6*9)3 دو رو9.00 * 6.00 149,000
20. لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی)(6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 139,000
21. لمینت براق دو رو دور گرد(1000 عددی) (6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 134,000
22. لمینت طرح موج براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)12 دو رو9.00 * 6.00 145,000
23. لمینت براق دو رو دور گرد ویزیتی(1000 عددی) (4.8*8.5)12 دو رو4.80 * 8.50 111,000
24. لمینت براق مربعی دو رو دور گرد (1000 عددی)(5.5*5.5)12 دو رو5.50 * 5.50 97,000
25. لمینت مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)5 دو رو6.00 * 9.00 117,000
26. لمینت مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)10 دو رو6.00 * 9.00 112,000
27. لمینت مات دو رو دور گرد (1000 عددی)(6*9)3 دو رو9.00 * 6.00 223,000
28. لمینت مات دو رو دور گرد(1000 عددی) (6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 212,000
29. لمینت مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 208,000
30. لمینت طرح موج مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)12 دو رو9.00 * 6.00 224,500
31. لمینت مات دو رو دور گرد ویزیتی(1000 عددی) (4.8*8.5)13 دو رو8.50 * 4.80 174,000
32. لمینت مات مربعی دو رو دور گرد (1000 عددی)(5.5*5.5)12 دو رو5.50 * 5.50 136,000
33. لمینت برجسته دو رو دور گرد (1000 عددی)(6*9)6 دو رو9.00 * 6.00 125,000
34. لمینت برجسته دو رو دور گرد(1000 عددی) (6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 120,500
35. لمینت برجسته ویزیتی دو رو دور گرد(1000 عددی) (4.8*8.5)12 دو رو4.80 * 8.50 99,000
36. لمینت برجسته دو رو دور گرد (1000 عددی)(5.6*5.9)10 دو رو5.90 * 5.60 96,000
37. لمینت برجسته مخملی دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)19 دو رو9.00 * 6.00 181,000
38. لمینت برجسته مخملی مربع(1000 عددی)(5.6*5.9)19 دو رو5.90 * 5.60 115,000
39. لمینت طلاکوب دو رو دور گرد (1000 عددی)(6*9)15 دو رو9.00 * 6.00 181,500
40. طلا کارت لمینت مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)18 دو رو9.00 * 6.00 359,000
41. طلا کارت لمینت براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)18 دو رو9.00 * 6.00 224,000
42. لمینت طلاکوب دو رو دور گرد(1000 عددی) (5.6*5.9)16 دو رو5.90 * 5.60 110,500
43. لمینت طلا کوب و برجسته دو رو دور گرد(1000 عددی) (6*9)17 دو رو9.00 * 6.00 182,000
44. آهنربایی دور گرد یکرو (1000 عددی)(6*9)18 یک رو9.00 * 6.00 490,000
45. آهنربایی با قالب طرح از شما(1000 عددی)20 یک رو9.00 * 6.00 590,000
46. سلفون مات دو رو پروانه ای (6*9)15 دو رو9.00 * 6.00 76,500
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. کارت (PVC 500 ) میکرون (500 عددی)(5.7*86.5)5 دو رو5.70 * 8.65 190,000
2. کارت (PVC 300 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)13 دو رو8.65 * 5.70 176,000
3. کارت (PVC 500 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)8 دو رو8.65 * 5.70 175,000
4. کارت (PVC 500 ) میکرون (1000 عددی)(5.7*8.65)8 دو رو8.65 * 5.70 283,000
5. کارت (PVC 760 ) میکرون (250 عددی)(5.7*8.9)9 دو رو8.90 * 5.70 259,000
6. کارت (PVC 760 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.9)9 دو رو8.90 * 5.70 446,000
7. کارت (PVC 760 ) میکرون (1000 عددی)(5.7*8.9)10 دو رو8.90 * 5.70 668,000
8. کارت pvc متالیک 760 میکرون 500 عددی(5.7*8.86)18 دو رو8.86 * 5.70 568,000
9. کارت pvc برفی (نیمه شفاف) (500 عددی)(5.7*8.65)10 یک رو8.65 * 5.70 185,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. اتیکت لباس سلفون مات یک رو (9.6*5.1)15 یک رو5.10 * 9.60 58,000
2. اتیکت لباس سلفون مات دو رو (9.6*5.1)15 دو رو9.60 * 5.10 75,000
3. اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار یک رو (9.6*5.1)15 یک رو9.60 * 5.10 50,000
4. اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار دو رو (9.6*5.1)15 دو رو5.10 * 9.60 70,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 2000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو (29.7*21)3 یک رو21.00 * 29.70 252,300
2. 2000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو (29.7*21)3 دو رو21.00 * 29.70 358,500
3. 2000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*21)3 یک رو21.00 * 14.85 138,600
4. 2000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*21)3 دو رو21.00 * 14.85 191,700
5. 2000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*10.5)3 یک رو14.85 * 10.50 77,600
6. 2000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*10.5)3 دو رو10.50 * 14.85 104,500
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 29.70 159,300
2. 1000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 29.70 239,000
3. 1000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 14.80 83,800
4. 1000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 14.80 123,600
5. 1000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو14.80 * 10.50 43,900
6. 1000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو14.80 * 10.50 63,900
7. 1000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 34.00 185,900
8. 1000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 34.00 286,300
9. 1000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 17.00 97,100
10. 1000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 17.00 148,500
11. 1000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو17.00 * 12.00 50,600
12. 1000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو12.00 * 17.00 76,300
13. 2000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 29.70 231,500
14. 2000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 29.70 337,800
15. 2000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 14.80 122,000
16. 2000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 14.80 175,100
17. 2000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو14.80 * 10.50 65,100
18. 2000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو10.50 * 14.80 92,100
19. 2000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 34.00 269,700
20. 2000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 34.00 381,800
21. 2000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 17.00 141,100
22. 2000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 17.00 197,500
23. 2000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو12.00 * 17.00 74,700
24. 2000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو12.00 * 17.00 102,900
25. 5000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 29.70 400,000
26. 5000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 29.70 521,200
27. 5000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 14.80 208,300
28. 5000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 14.80 268,900
29. 5000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو10.50 * 14.80 110,300
30. 5000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو10.50 * 14.80 141,100
31. 5000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 34.00 504,600
32. 5000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 34.00 641,500
33. 5000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو17.00 * 24.00 260,600
34. 5000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو17.00 * 24.00 329,500
35. 5000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو12.00 * 17.00 136,900
36. 5000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو17.00 * 12.00 173,400
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو24.00 * 34.00 169,300
2. 1000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو10 دو رو24.00 * 34.00 269,700
3. 1000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو24.00 * 17.00 84,600
4. 1000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو17.00 * 24.00 136,100
5. 1000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو17.00 * 12.00 42,300
6. 1000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو12.00 * 17.00 68,000
7. 1000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو29.70 * 21.00 142,700
8. 1000برگA4 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو29.70 * 21.00 222,400
9. 1000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو10 یک رو21.00 * 14.80 71,300
10. 1000برگA5 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو21.00 * 14.80 111,200
11. 1000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو14.80 * 10.50 35,600
12. 1000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو10.50 * 14.80 55,600
13. 2000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو24.00 * 34.00 249,000
14. 2000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو24.00 * 34.00 361,000
15. 2000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو17.00 * 24.00 124,500
16. 2000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو17.00 * 24.00 180,900
17. 2000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو17.00 * 12.00 62,200
18. 2000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو17.00 * 12.00 90,400
19. 2000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو29.70 * 21.00 210,800
20. 2000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو29.70 * 21.00 317,000
21. 2000 برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو21.00 * 14.80 105,400
22. 2000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو21.00 * 14.80 158,500
23. 2000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو10.50 * 14.80 52,700
24. 2000 برگ A6 تحریر 80 گرم دورو 10 دو رو10.50 * 14.80 79,600
25. 5000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو24.00 * 34.00 479,700
26. 5000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو24.00 * 34.00 616,600
27. 5000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو17.00 * 24.00 239,800
28. 5000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو17.00 * 24.00 308,700
29. 5000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو17.00 * 12.00 120,300
30. 5000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو17.00 * 12.00 156,800
31. 5000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو29.70 * 21.00 375,100
32. 5000 برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو29.70 * 21.00 496,300
33. 5000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو21.00 * 14.80 187,500
34. 5000برگ A5 تحریر80 گرم دورو 10 دو رو21.00 * 14.80 248,100
35. 5000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو14.80 * 10.50 93,700
36. 5000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو14.80 * 10.50 124,500
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 2000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 3 یک رو20.00 * 29.00 204,100
2. 2000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 3 دو رو20.00 * 29.00 263,100
3. 2000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم یک رو 3 یک رو20.00 * 14.50 114,500
4. 2000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم دو رو 3 دو رو20.00 * 14.50 144,400
5. 2000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم یک رو 3 یک رو10.00 * 14.50 65,500
6. 2000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم دو رو 3 دو رو10.00 * 14.50 80,500
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 29.00 122,800
2. 1000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو20.00 * 29.00 174,300
3. 1000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 14.50 65,500
4. 1000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 5 دو رو20.00 * 14.50 91,300
5. 1000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو5 یک رو14.50 * 10.00 34,800
6. 1000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو5 دو رو10.00 * 14.50 47,700
7. 2000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 29.00 183,400
8. 2000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو29.00 * 20.00 242,300
9. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 14.50 97,900
10. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 5 دو رو20.00 * 14.50 127,800
11. 2000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو5 یک رو14.50 * 10.00 53,100
12. 2000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو5 دو رو10.00 * 14.50 68,000
13. 5000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 29.00 341,900
14. 5000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو29.00 * 20.00 409,100
15. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 14.50 179,200
16. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 5 دو رو20.00 * 14.50 213,300
17. 5000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو5 یک رو10.00 * 14.50 95,800
18. 5000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو5 دو رو10.00 * 14.50 112,800
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو29.00 * 20.00 106,200
2. 1000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو20.00 * 29.00 157,700
3. 1000برگ(A5)سایز(14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 10 یک رو20.00 * 14.50 53,100
4. 1000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 10 دو رو14.50 * 20.00 78,800
5. 1000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو10 یک رو10.00 * 14.50 26,500
6. 1000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو10 دو رو10.00 * 14.50 39,400
7. 2000برگ(A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم یک رو10 یک رو20.00 * 29.00 162,600
8. 2000برگ(A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم دو رو10 دو رو20.00 * 29.00 221,600
9. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو 10 یک رو20.00 * 14.50 81,300
10. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 10 دو رو20.00 * 14.50 111,200
11. 2000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو10 یک رو10.00 * 14.50 40,600
12. 2000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو10 دو رو14.50 * 10.00 55,600
13. 5000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو29.00 * 20.00 317,000
14. 5000برگ(A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم دو رو10 دو رو20.00 * 29.00 384,200
15. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو10 یک رو20.00 * 14.50 158,500
16. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 10 دو رو20.00 * 14.50 192,500
17. 5000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو10 یک رو10.00 * 14.50 79,200
18. 5000برگ (A6)سایز (14.5*10) تحریر80 گرم دو رو10 دو رو10.00 * 14.50 96,200
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگA4 تحریر 100 گرم یک رو 10 یک رو21.00 * 29.70 199,200
2. 1000برگA4 تحریر 100 گرم دو رو 10 دو رو21.00 * 29.70 294,600
3. 1000برگA5 تحریر 100 گرم یک رو 10 یک رو21.00 * 14.80 99,600
4. 1000برگA5 تحریر 100 گرم دو رو 10 دو رو21.00 * 14.80 147,700
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 2000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو3 یک رو20.00 * 29.00 299,700
2. 2000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو3 دو رو20.00 * 29.00 360,400
3. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو3 یک رو20.00 * 14.50 162,000
4. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو3 دو رو20.00 * 14.50 192,700
5. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو3 یک رو10.00 * 14.50 89,100
6. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو3 دو رو10.00 * 14.50 104,400
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 29.00 170,100
2. 1000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 29.00 223,500
3. 1000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 14.50 89,100
4. 1000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 14.50 115,800
5. 1000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو5 یک رو10.00 * 14.50 46,900
6. 1000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو5 دو رو14.50 * 10.00 59,900
7. 1000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو5 یک رو24.00 * 34.00 255,100
8. 1000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 34.00 351,500
9. 1000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 24.00 132,000
10. 1000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 17.00 180,600
11. 1000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 12.00 68,000
12. 1000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو17.00 * 12.00 92,300
13. 2000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 29.00 279,400
14. 2000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 29.00 340,200
15. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو14.50 * 20.00 145,800
16. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 14.50 176,500
17. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو5 یک رو10.00 * 14.50 76,900
18. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو5 دو رو10.00 * 14.50 92,300
19. 2000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو5 یک رو24.00 * 34.00 418,700
20. 2000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 34.00 526,500
21. 2000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 24.00 215,400
22. 2000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 17.00 268,900
23. 2000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 12.00 111,700
24. 2000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو12.00 * 17.00 138,500
25. 5000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 29.00 586,400
26. 5000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 29.00 651,200
27. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 14.50 301,300
28. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 14.50 333,700
29. 5000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو5 یک رو10.00 * 14.50 157,100
30. 5000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو5 دو رو14.50 * 10.00 172,900
31. 5000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو5 یک رو24.00 * 34.00 873,900
32. 5000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 34.00 996,300
33. 5000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 24.00 444,600
34. 5000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 17.00 506,200
35. 5000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 12.00 228,400
36. 5000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو17.00 * 12.00 259,200
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو10 یک رو24.00 * 34.00 238,300
2. 1000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو10 دو رو24.00 * 34.00 334,500
3. 1000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو17.00 * 24.00 119,500
4. 1000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو17.00 * 24.00 168,000
5. 1000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو29.00 * 20.00 153,500
6. 1000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو29.00 * 20.00 206,800
7. 1000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو14.50 * 20.00 76,700
8. 1000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو14.50 * 20.00 103,400
9. 1000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو10 یک رو10.00 * 14.50 38,700
10. 1000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو10 دو رو10.00 * 14.50 51,700
11. 2000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو10 یک رو24.00 * 34.00 397,500
12. 2000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو10 دو رو24.00 * 34.00 505,000
13. 2000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو24.00 * 17.00 198,700
14. 2000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو24.00 * 17.00 252,000
15. 2000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو20.00 * 29.00 258,500
16. 2000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو20.00 * 29.00 319,100
17. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو14.50 * 20.00 129,200
18. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو20.00 * 14.50 159,900
19. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو10 یک رو14.50 * 10.00 64,600
20. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو10 دو رو14.50 * 10.00 79,900
21. 5000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو10 یک رو24.00 * 34.00 847,500
22. 5000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو10 دو رو24.00 * 34.00 969,600
23. 5000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو24.00 * 17.00 423,300
24. 5000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو17.00 * 24.00 484,800
25. 5000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو20.00 * 29.00 560,700
26. 5000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو29.00 * 20.00 625,300
27. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو14.50 * 20.00 280,300
28. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو14.50 * 20.00 312,600
29. 5000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو10 یک رو10.00 * 14.50 140,500
30. 5000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو10 دو رو10.00 * 14.50 156,300
31. 1000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو17.00 * 12.00 59,700
32. 2000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو17.00 * 12.00 99,300
33. 5000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو17.00 * 12.00 211,600
34. 1000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو17.00 * 12.00 84,000
35. 2000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو17.00 * 12.00 126,000
36. 5000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو17.00 * 12.00 242,400
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 5000برگ سایز (29*20) یک رو گلاسه 120گرم 5 یک رو20.00 * 29.00 542,800
2. 5000برگ سایز (29*20) دو رو گلاسه 120گرم 5 دو رو20.00 * 29.00 612,100
3. 5000برگ سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 120گرم 5 یک رو20.00 * 14.50 279,600
4. 5000برگ سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 120گرم 5 دو رو20.00 * 14.50 314,300
5. 5000برگ سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 120گرم 5 یک رو14.50 * 10.00 146,000
6. 5000برگ سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 120گرم 5 دو رو10.00 * 14.50 163,300
7. 2000برگ سایز (29*20) یک رو گلاسه 120گرم 5 یک رو20.00 * 29.00 264,000
8. 2000برگ سایز (29*20) دو رو گلاسه 120گرم 5 دو رو20.00 * 29.00 325,000
9. 2000برگ سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 120گرم 5 یک رو20.00 * 14.50 138,600
10. 2000برگ سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 120گرم 5 دو رو20.00 * 14.50 168,300
11. 2000برگ سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 120گرم 5 یک رو10.00 * 14.50 73,400
12. 2000برگ سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 120گرم 5 دو رو10.00 * 14.50 88,200
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 5000برگ سایز (29*20) یک رو گلاسه 120گرم 10 یک رو20.00 * 29.00 518,100
2. 5000برگ سایز (29*20) دو رو گلاسه 120گرم 10 دو رو20.00 * 29.00 587,400
3. 5000برگ سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 120گرم 10 یک رو14.50 * 20.00 259,000
4. 5000برگ سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 120گرم 10 دو رو14.50 * 20.00 293,700
5. 5000برگ سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 120گرم 10 یک رو10.00 * 14.50 129,500
6. 5000برگ سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 120گرم 10 دو رو14.50 * 10.00 146,800
7. 2000برگ سایز (29*20) یک رو گلاسه 120گرم 10 یک رو20.00 * 29.00 243,300
8. 2000برگ سایز (29*20) دو رو گلاسه 120گرم 10 دو رو20.00 * 29.00 304,400
9. 2000برگ سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 120گرم 10 یک رو14.50 * 20.00 122,100
10. 2000برگ سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 120گرم 10 دو رو20.00 * 14.50 151,800
11. 2000برگ سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 120گرم 10 یک رو10.00 * 14.50 61,000
12. 2000برگ سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 120گرم 10 دو رو14.50 * 10.00 75,900
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 2000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو20.00 * 29.00 404,200
2. 2000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو20.00 * 29.00 476,000
3. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو20.00 * 14.50 207,900
4. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو20.00 * 14.50 244,200
5. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو10.00 * 14.50 108,000
6. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو10.00 * 14.50 126,200
7. 4000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو20.00 * 29.00 720,200
8. 4000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو20.00 * 29.00 806,800
9. 4000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو20.00 * 14.50 367,100
10. 4000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو20.00 * 14.50 411,600
11. 4000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو10.00 * 14.50 189,700
12. 4000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو10.00 * 14.50 212,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 2000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 10 یک رو20.00 * 29.00 383,600
2. 2000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 10 دو رو20.00 * 29.00 455,400
3. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 10 یک رو20.00 * 14.50 191,400
4. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 10 دو رو20.00 * 14.50 227,700
5. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 10 یک رو10.00 * 14.50 95,700
6. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 10 دو رو10.00 * 14.50 113,800
7. 4000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 10 یک رو20.00 * 29.00 695,400
8. 4000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 10 دو رو20.00 * 29.00 782,100
9. 4000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 10 یک رو20.00 * 14.50 346,500
10. 4000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 10 دو رو20.00 * 14.50 391,000
11. 4000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 10 یک رو10.00 * 14.50 173,200
12. 4000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 10 دو رو10.00 * 14.50 195,500
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. A4 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 100010 دو رو29.70 * 21.00 328,600
2. A4 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 100010 یک رو29.70 * 21.00 235,700
3. A5 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 100010 یک رو21.00 * 14.80 117,800
4. A5 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 100010 دو رو21.00 * 14.80 164,300
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ A4 کارتی 140 گرم یک رو (29.7*21)12 یک رو21.00 * 29.70 268,900
2. 2000برگ A4 کارتی 140 گرم یک رو (29.7*21)12 یک رو29.70 * 21.00 410,000
3. 1000برگ A5 کارتی 140 گرم یک رو (14.8*21)12 یک رو14.80 * 21.00 134,400
4. 2000برگ A5 کارتی 140 گرم یک رو (14.8*21)12 یک رو21.00 * 14.80 205,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد ویزیت آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات یک رو (28.8*12.2)12 یک رو28.80 * 12.20 370,000
2. 1000 عدد ویزیت آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات دو رو (28.8*12.2)12 دو رو28.80 * 12.20 446,000
3. 1000 عدد ویزیت آویز عصایی 300 گرم سلفون مات یک رو (9.6*24)12 یک رو24.00 * 9.60 230,000
4. 1000 عدد ویزیت آویز عصایی 300 گرم سلفون مات دو رو (9.6*24)12 دو رو24.00 * 9.60 300,000
5. 1000 عدد ویزیت آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات یک رو (11*27.5)12 یک رو28.80 * 12.20 341,000
6. 1000 عدد ویزیت آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات دو رو (11*27.5)12 دو رو12.20 * 28.80 442,000
7. 2000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)12 یک رو9.00 * 29.00 255,000
8. 2000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)12 دو رو29.00 * 9.00 300,000
9. 4000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)12 یک رو9.00 * 29.00 440,000
10. 4000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)12 دو رو29.00 * 9.00 494,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)6 یک رو29.70 * 42.00 410,800
2. 1000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)6 دو رو29.70 * 42.00 597,000
3. 2000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)6 یک رو29.70 * 42.00 655,400
4. 2000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)6 دو رو29.70 * 42.00 830,800
5. 1000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43.5*59)5 یک رو59.00 * 43.50 814,100
6. 2000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43.5*59)5 یک رو59.00 * 43.50 1,302,600
7. 1000 برگ پوستر A1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (88*59)5 یک رو59.00 * 88.00 1,573,900
8. 2000 برگ پوستر A1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (88*59)5 یک رو59.00 * 88.00 2,546,700
9. 1000 برگ پوستر B1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)5 یک رو98.00 * 69.00 1,832,800
10. 2000 برگ پوستر B1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)5 یک رو69.00 * 98.00 3,047,700
11. 1000 برگ پوستر B2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)5 یک رو69.00 * 48.50 943,500
12. 2000 برگ پوستر B2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)5 یک رو48.50 * 69.00 1,553,100
13. 1000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48*34)5 یک رو34.00 * 48.00 475,900
14. 2000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48*34)5 یک رو34.00 * 48.00 780,700
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)6 یک رو29.70 * 42.00 311,400
2. 1000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)6 دو رو29.70 * 42.00 496,800
3. 2000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)6 یک رو29.70 * 42.00 455,000
4. 2000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)6 دو رو29.70 * 42.00 624,500
5. 1000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (43.5*59)5 یک رو59.00 * 43.50 609,500
6. 2000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (43.5*59)5 یک رو59.00 * 43.50 888,400
7. 1000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (88*59)5 یک رو59.00 * 88.00 1,152,300
8. 2000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (88*59)5 یک رو59.00 * 88.00 1,745,100
9. 1000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*98)5 یک رو98.00 * 69.00 1,221,600
10. 2000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*98)5 یک رو98.00 * 69.00 1,882,900
11. 1000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*48.5)5 یک رو48.50 * 69.00 642,900
12. 2000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*48.5)5 یک رو69.00 * 48.50 964,400
13. 1000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (34*48)5 یک رو34.00 * 48.00 329,800
14. 2000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (34*48)5 یک رو34.00 * 48.00 491,800
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)12 یک رو26.00 * 23.00 151,800
2. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)12 یک رو34.50 * 24.50 186,700
3. 1000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)12 یک رو34.50 * 48.00 361,000
4. 2000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)12 یک رو26.00 * 23.00 243,100
5. 2000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)12 یک رو34.50 * 24.50 290,500
6. 2000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)12 یک رو34.50 * 48.00 551,900
7. 5000 عدد پاکت نامه(ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)12 یک رو26.00 * 23.00 485,500
8. 5000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)12 یک رو34.50 * 24.50 584,300
9. 5000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)12 یک رو34.50 * 48.00 1,103,900
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت A5 کیفی تحریر 100 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)12 یک رو34.50 * 24.50 250,600
2. 1000عدد پاکت A4 کیفی تحریر 100 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)12 یک رو48.50 * 34.50 486,300
3. 1000 عدد پاکت نامه(ملخی) تحریر 100 گرم تمام رنگی(23*26)12 یک رو23.00 * 26.00 205,800
4. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 100 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)12 یک رو24.50 * 34.50 250,600
5. 1000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 100 گرم تمام رنگی(34.5*48)12 یک رو48.00 * 34.50 486,300
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 120 گرم(48.5*67)12 یک رو67.00 * 48.50 811,800
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)12 یک رو26.00 * 23.00 216,900
2. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)12 یک رو34.50 * 24.50 264,000
3. 1000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)19 یک رو24.50 * 34.50 264,000
4. 1000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)12 یک رو34.50 * 48.00 513,100
5. 1000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)19 یک رو48.50 * 34.50 513,100
6. 2000 عدد پاکت نامه (ملخی )گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)12 یک رو26.00 * 23.00 375,300
7. 2000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)19 یک رو24.50 * 34.50 445,500
8. 2000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)12 یک رو34.50 * 24.50 445,500
9. 2000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)19 یک رو34.50 * 48.50 866,200
10. 2000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)12 یک رو34.50 * 48.00 866,200
11. 5000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)12 یک رو23.00 * 26.00 825,000
12. 5000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)12 یک رو34.50 * 24.50 973,500
13. 5000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)12 یک رو48.00 * 34.50 1,881,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه (ملخی) کتان 120 گرم تمام رنگی(23*26)12 یک رو26.00 * 23.00 240,700
2. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای کتان 120 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)12 یک رو34.50 * 24.50 304,600
3. 1000 عدد پاکت A5 کیفی کتان 120 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)19 یک رو34.50 * 24.50 304,600
4. 1000 عدد پاکت A4 کیسه ای کتان 120 گرم تمام رنگی(34.5*48)12 یک رو34.50 * 48.00 596,700
5. 1000 عدد پاکت A4 کیفی کتان 120 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)19 یک رو34.50 * 48.50 596,700
6. 1000عدد پاکت A3 کیسه ای کتان 120 گرم(48.5*67)14 یک رو67.00 * 47.50 971,100
7. 1000عدد پاکت A3 کیفی کتان 120 گرم(47.5*67)19 یک رو67.00 * 47.50 971,100
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه (ملخی) کارتی 140 گرم تمام رنگی(23*26)15 یک رو25.80 * 23.60 372,000
2. 2000 عدد پاکت نامه (ملخی) کارتی 140 گرم تمام رنگی(23*26)15 یک رو25.80 * 23.60 603,000
3. 1000 عدد پاکت A5 کارتی 140 گرم تمام رنگی(24.5*34.8)15 یک رو34.80 * 24.50 385,000
4. 2000 عدد پاکت A5 کارتی 140 گرم تمام رنگی(24.5*34.8)15 یک رو24.50 * 34.80 644,000
5. 1000 عدد پاکت A4 کارتی 140 گرم تمام رنگی(47.8*34.5)15 یک رو34.50 * 47.80 704,000
6. 2000 عدد پاکت A4 کارتی 140 گرم تمام رنگی(47.8*34.5)15 یک رو47.80 * 34.50 1,224,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت CD گلاسه 300 گرم 4 رنگ با یووی(16.1*34)17 یک رو34.00 * 16.00 424,100
2. لیبل سی دی با یووی(13*13)16 یک رو13.00 * 13.00 312,800
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000عدد پاکت نامه (ملخی )کپی پرینت مشکی(11*22.5)3 یک رو22.50 * 11.00 108,000
2. 1000عدد پاکت نامه (ملخی )کپی پرینت آبی(11*22.5)3 یک رو11.00 * 22.50 100,000
3. 1000عدد پاکت نامه (خشتی )کپی پرینت مشکی(11*16)3 یک رو11.00 * 16.00 104,000
4. 1000عدد پاکت نامه (خشتی )کپی پرینت آبی(11*16)3 یک رو11.00 * 16.00 95,000
5. 500عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.8*21)10 یک رو21.00 * 14.80 195,000
6. 500عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29.7)10 یک رو21.00 * 29.70 215,000
7. 500 عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک (29.7*42)10 یک رو29.70 * 42.00 310,000
8. 1000عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.8*21)10 یک رو14.80 * 21.00 300,000
9. 1000عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29.7)10 یک رو29.70 * 21.00 350,000
10. 1000عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک(29.7*42)10 یک رو29.70 * 42.00 590,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد فولدر A4 روکش براق12 دو رو48.80 * 34.00 1,930,000
2. 1000 عدد فولدر A4 روکش مات12 دو رو48.80 * 34.00 1,930,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. جای کارت ویزیت با روکش مات دو رو10 دو رو20.20 * 14.40 580,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.80 * 21.00 232,300
2. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 378,700
3. 20 بسته فاکتور A3 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 671,600
4. 20 بسته فاکتور B4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 515,100
5. 20 بسته فاکتور B5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 267,600
6. 20 بسته فاکتور A5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 328,200
7. 20 بسته فاکتور A4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 21.00 515,100
8. 20 بسته فاکتور A3 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 828,200
9. 20 بسته فاکتور B4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 696,900
10. 20 بسته فاکتور B5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 373,700
11. 40 بسته فاکتور A6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.80 * 10.50 303,000
12. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.80 * 21.00 383,800
13. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 21.00 590,800
14. 40 بسته فاکتور A3 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو42.00 * 29.70 979,700
15. 40 بسته فاکتور B4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 802,900
16. 40 بسته فاکتور B5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 24.00 459,500
17. 40 بسته فاکتور B6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 373,700
18. 40 بسته فاکتور A6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو10.50 * 14.80 439,300
19. 40 بسته فاکتور A5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 540,300
20. 40 بسته فاکتور A4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 818,100
21. 40 بسته فاکتور A3 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو42.00 * 29.70 1,282,700
22. 40 بسته فاکتور B4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 1,085,700
23. 40 بسته فاکتور B5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 24.00 606,000
24. 40 بسته فاکتور B6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 515,100
25. 100 بسته فاکتور A6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.80 * 10.50 616,100
26. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 681,700
27. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 1,065,500
28. 100 بسته فاکتور A3 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو42.00 * 29.70 1,974,500
29. 100 بسته فاکتور B4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 1,116,000
30. 100 بسته فاکتور B5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 24.00 747,400
31. 100 بسته فاکتور B6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو12.00 * 17.00 545,400
32. 100 بسته فاکتور A6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو10.50 * 14.80 868,600
33. 100 بسته فاکتور A5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 939,300
34. 100 بسته فاکتور A4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 1,429,100
35. 100 بسته فاکتور A3 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو42.00 * 29.70 2,519,900
36. 100 بسته فاکتور B4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 1,661,400
37. 100 بسته فاکتور B5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 24.00 1,020,100
38. 100 بسته فاکتور B6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 792,800
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 10 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو42.00 * 29.70 626,200
2. 10 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)10 دو رو24.00 * 34.00 337,300
3. 10 بسته فاکتور b5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)10 دو رو24.00 * 17.00 296,900
4. 10 بسته فاکتور b6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)10 دو رو12.00 * 17.00 275,700
5. 10 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 29.70 337,300
6. 10 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 14.80 296,900
7. 10 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو10.50 * 14.80 273,700
8. 20 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو42.00 * 29.70 818,100
9. 20 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)10 دو رو24.00 * 34.00 436,300
10. 20 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)10 دو رو17.00 * 24.00 353,500
11. 20 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)10 دو رو12.00 * 17.00 313,100
12. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 29.70 436,300
13. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 14.80 353,500
14. 40 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو42.00 * 29.70 1,227,100
15. 40 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)10 دو رو24.00 * 34.00 656,500
16. 40 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)10 دو رو17.00 * 24.00 468,600
17. 40 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)10 دو رو12.00 * 17.00 385,800
18. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 29.70 655,400
19. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 14.80 468,600
20. 40 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو10.50 * 14.80 376,700
21. 50 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو42.00 * 29.70 1,424,100
22. 50 بسته فاکتور b4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)10 دو رو24.00 * 34.00 770,600
23. 50 بسته فاکتور b5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)10 دو رو24.00 * 17.00 548,400
24. 50 بسته فاکتور b6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)10 دو رو17.00 * 12.00 424,200
25. 50 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 29.70 770,600
26. 50 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 14.80 548,400
27. 50 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو10.50 * 14.80 414,100
28. 80 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو42.00 * 29.70 2,045,200
29. 80 بسته فاکتور b4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)10 دو رو24.00 * 34.00 1,075,600
30. 80 بسته فاکتور b5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)10 دو رو12.00 * 17.00 720,100
31. 80 بسته فاکتور b6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)10 دو رو17.00 * 12.00 533,200
32. 80 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 29.70 1,075,600
33. 80 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 14.80 720,100
34. 80 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو10.50 * 14.80 515,100
35. 100 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو42.00 * 29.70 2,444,200
36. 100 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)10 دو رو24.00 * 34.00 1,290,700
37. 100 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)10 دو رو17.00 * 24.00 851,400
38. 100 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)10 دو رو12.00 * 17.00 629,200
39. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 29.70 1,290,700
40. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 14.80 851,400
41. 100 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو10.50 * 14.80 606,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8 یک رو21.00 * 14.80 287,800
2. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8 یک رو21.00 * 29.70 444,400
3. 20 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8 یک رو21.00 * 14.80 383,800
4. 20 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8 یک رو29.70 * 21.00 560,500
5. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8 یک رو21.00 * 14.80 474,700
6. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8 یک رو21.00 * 29.70 722,100
7. 40 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8 یک رو21.00 * 14.80 636,300
8. 40 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8 یک رو21.00 * 29.70 919,100
9. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8 یک رو21.00 * 14.80 787,800
10. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8 یک رو21.00 * 29.70 1,464,500
11. 100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8 یک رو21.00 * 14.80 1,156,400
12. 100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8 یک رو21.00 * 29.70 2,009,900
13. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 14.80 252,500
14. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 29.70 419,100
15. 20 بسته فاکتور A3 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو42.00 * 29.70 742,300
16. 20 بسته فاکتور B4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 34.00 580,700
17. 20 بسته فاکتور B5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 17.00 292,900
18. 20 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 14.80 353,500
19. 20 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 29.70 540,300
20. 20 بسته فاکتور A3 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو42.00 * 29.70 934,200
21. 20 بسته فاکتور B4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 34.00 747,400
22. 20 بسته فاکتور B5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو17.00 * 24.00 409,000
23. 40 بسته فاکتور A6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو10.50 * 14.80 353,500
24. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 14.80 449,400
25. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 29.70 701,900
26. 40 بسته فاکتور A3 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو42.00 * 29.70 1,267,500
27. 40 بسته فاکتور B4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 34.00 883,700
28. 40 بسته فاکتور B5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 17.00 520,100
29. 40 بسته فاکتور B6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو17.00 * 12.00 414,100
30. 40 بسته فاکتور A6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو14.80 * 10.50 459,500
31. 40 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 14.80 611,000
32. 40 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 29.70 893,800
33. 40 بسته فاکتور A3 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو42.00 * 29.70 1,580,600
34. 40 بسته فاکتور B4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 34.00 1,151,400
35. 40 بسته فاکتور B5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 17.00 671,600
36. 40 بسته فاکتور B6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو12.00 * 17.00 530,200
37. 100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو14.80 * 10.50 671,600
38. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 14.80 853,400
39. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 29.70 1,388,700
40. 100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو42.00 * 29.70 2,454,300
41. 100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 34.00 1,757,400
42. 100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو17.00 * 24.00 974,600
43. 100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو17.00 * 12.00 767,600
44. 100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو14.80 * 10.50 833,200
45. 100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو14.80 * 21.00 1,116,000
46. 100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 29.70 1,934,100
47. 100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو42.00 * 29.70 3,545,100
48. 100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 34.00 2,383,600
49. 100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 17.00 1,297,800
50. 100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو17.00 * 12.00 883,700
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 166,600
2. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 267,600
3. 20 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو42.00 * 29.70 520,100
4. 20 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 378,700
5. 20 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 24.00 191,900
6. 20 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 247,400
7. 20 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 404,000
8. 20 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 732,200
9. 20 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 545,400
10. 20 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 282,800
11. 40 بسته فاکتور A6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.80 * 10.50 222,200
12. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.80 * 21.00 297,900
13. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 479,700
14. 40 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو42.00 * 29.70 792,800
15. 40 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 656,500
16. 40 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 378,700
17. 40 بسته فاکتور B6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 267,600
18. 40 بسته فاکتور A6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو10.50 * 14.80 318,100
19. 40 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 429,200
20. 40 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 696,900
21. 40 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 1,070,600
22. 40 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 878,700
23. 40 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 24.00 505,000
24. 40 بسته فاکتور B6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 368,600
25. 100 بسته فاکتور A6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو10.50 * 14.80 419,100
26. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 545,400
27. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 954,400
28. 100 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 1,706,900
29. 100 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 994,800
30. 100 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 681,700
31. 100 بسته فاکتور B6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 489,800
32. 100 بسته فاکتور A6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو10.50 * 14.80 611,000
33. 100 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 818,100
34. 100 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 1,272,600
35. 100 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 2,247,200
36. 100 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 1,580,600
37. 100 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 883,700
38. 100 بسته فاکتور B6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 681,700
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 196,900
2. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 21.00 358,500
3. 20 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 42.00 656,500
4. 20 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 434,300
5. 20 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 24.00 242,400
6. 20 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 297,900
7. 20 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 21.00 489,800
8. 20 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 878,700
9. 20 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 631,200
10. 20 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 348,400
11. 40 بسته فاکتور A6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 267,600
12. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 363,600
13. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 641,300
14. 40 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 42.00 1,105,900
15. 40 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 701,900
16. 40 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 24.00 424,200
17. 40 بسته فاکتور B6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو12.00 * 17.00 287,800
18. 40 بسته فاکتور A6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 353,500
19. 40 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 479,700
20. 40 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 813,000
21. 40 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 1,459,400
22. 40 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 1,055,400
23. 40 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 580,700
24. 40 بسته فاکتور B6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 378,700
25. 100 بسته فاکتور A6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 560,500
26. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 752,400
27. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 1,262,500
28. 100 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 2,292,700
29. 100 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 1,565,500
30. 100 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 833,200
31. 100 بسته فاکتور B6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 621,100
32. 100 بسته فاکتور A6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 752,400
33. 100 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 999,900
34. 100 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 21.00 1,797,800
35. 100 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 3,282,500
36. 100 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 2,353,300
37. 100 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 1,292,800
38. 100 بسته فاکتور B6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 858,500
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.50 121,200
2. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 222,200
3. 20 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 424,200
4. 20 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 282,800
5. 20 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 151,500
6. 20 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 186,800
7. 20 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 338,300
8. 20 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 631,200
9. 20 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 424,200
10. 20 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 222,200
11. 40 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.50 * 10.50 181,800
12. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 222,200
13. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 383,800
14. 40 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو42.00 * 29.70 696,900
15. 40 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 474,700
16. 40 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 257,500
17. 40 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 202,000
18. 40 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.80 * 10.50 247,400
19. 40 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 318,100
20. 40 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 555,500
21. 40 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 717,100
22. 40 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 954,400
23. 40 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 373,700
24. 40 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو12.00 * 17.00 282,800
25. 100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.80 * 10.50 353,500
26. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 464,600
27. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 752,400
28. 100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 1,454,400
29. 100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 929,200
30. 100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 520,100
31. 100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو12.00 * 17.00 383,800
32. 100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو10.50 * 14.80 525,200
33. 100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 671,600
34. 100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 1,090,800
35. 100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 2,045,200
36. 100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 1,378,600
37. 100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 737,300
38. 100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 520,100
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 10 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 101,000
2. 10 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 176,700
3. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7 یک رو21.00 * 14.80 171,700
4. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7 یک رو21.00 * 29.70 287,800
5. 20 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7 یک رو21.00 * 14.80 242,400
6. 20 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7 یک رو21.00 * 29.70 404,000
7. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7 یک رو21.00 * 14.80 313,100
8. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7 یک رو21.00 * 29.70 545,400
9. 40 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7 یک رو21.00 * 14.80 434,300
10. 40 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7 یک رو21.00 * 29.70 747,400
11. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7 یک رو21.00 * 14.80 666,600
12. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7 یک رو21.00 * 29.70 1,227,100
13. 100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7 یک رو21.00 * 14.80 929,200
14. 100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7 یک رو21.00 * 29.70 1,717,000
15. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 156,500
16. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 21.00 272,700
17. 20 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 550,400
18. 20 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 353,500
19. 20 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 186,800
20. 20 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو14.80 * 21.00 227,200
21. 20 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 388,800
22. 20 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 797,900
23. 20 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 525,200
24. 20 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 272,700
25. 20 بسته فاکتور A5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 343,400
26. 20 بسته فاکتور A4 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 575,700
27. 20 بسته فاکتور B5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 24.00 424,200
28. 40 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 202,000
29. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو14.80 * 21.00 282,800
30. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 510,000
31. 40 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 954,400
32. 40 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 611,000
33. 40 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 338,300
34. 40 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو12.00 * 17.00 237,300
35. 40 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 282,800
36. 40 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 398,900
37. 40 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 717,100
38. 40 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 1,353,400
39. 40 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 903,900
40. 40 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 24.00 494,900
41. 40 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 323,200
42. 40 بسته فاکتور A6 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 393,900
43. 40 بسته فاکتور A5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 580,700
44. 40 بسته فاکتور A4 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 939,300
45. 40 بسته فاکتور B5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 24.00 747,400
46. 100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 424,200
47. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 631,200
48. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 1,186,700
49. 100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 42.00 2,141,200
50. 100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 1,499,800
51. 100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 747,400
52. 100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو12.00 * 17.00 505,000
53. 100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 590,800
54. 100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 883,700
55. 100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 1,676,600
56. 100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 3,181,500
57. 100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 1,156,400
58. 100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 722,100
59. 100 بسته فاکتور A6 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 802,900
60. 100 بسته فاکتور A5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 1,212,000
61. 100 بسته فاکتور A4 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 2,110,900
62. 100 بسته فاکتور B5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 24.00 1,429,100
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 161,600
2. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 277,700
3. 20 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 560,500
4. 20 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 363,600
5. 20 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 191,900
6. 20 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 232,300
7. 20 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 393,900
8. 20 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 42.00 808,000
9. 20 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 535,300
10. 20 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 277,700
11. 40 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 212,100
12. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 292,900
13. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 520,100
14. 40 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 969,600
15. 40 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 626,200
16. 40 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 348,400
17. 40 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو12.00 * 17.00 247,400
18. 40 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو14.80 * 10.50 292,900
19. 40 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 409,000
20. 40 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 727,200
21. 40 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 1,368,500
22. 40 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 919,100
23. 40 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 505,000
24. 40 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 333,300
25. 100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 439,300
26. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو14.80 * 21.00 646,400
27. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 1,201,900
28. 100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 42.00 2,161,400
29. 100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 1,520,000
30. 100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 762,500
31. 100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو12.00 * 17.00 520,100
32. 100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 606,000
33. 100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو14.80 * 21.00 898,900
34. 100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 1,691,700
35. 100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 42.00 3,232,000
36. 100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 2,222,000
37. 100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 1,171,600
38. 100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو12.00 * 17.00 737,300
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 30 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم 10 یک رو9.90 * 21.00 181,800
2. 60 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم10 یک رو9.90 * 21.00 313,100
3. 30 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم10 یک رو21.00 * 9.90 212,100
4. 60 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم10 یک رو9.90 * 21.00 373,700
5. 30 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ گلاسه 135 گرم تمام رنگی 10 یک رو9.90 * 21.00 505,000
6. 60 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ گلاسه 135 گرم تمام رنگی 10 یک رو21.00 * 9.90 555,500
7. 30 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ گلاسه 135 گرم تمام رنگی 10 یک رو9.90 * 21.00 535,300
8. 60 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ گلاسه 135 گرم تمام رنگی 10 یک رو21.00 * 9.90 616,100
9. 30 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10 یک رو9.90 * 21.00 272,700
10. 60 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10 یک رو9.90 * 21.00 474,700
11. 30 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 9.90 373,700
12. 60 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو9.90 * 21.00 656,500
13. 30 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو9.90 * 21.00 479,700
14. 60 بسته فاکتور 1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو9.90 * 21.00 858,500
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 10 بسته فاکتور A3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو42.00 * 29.70 158,100
2. 10 بسته فاکتور A3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو42.00 * 29.70 224,400
3. 10 بسته فاکتور A4 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو29.70 * 21.00 77,500
4. 10 بسته فاکتور A4 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو29.70 * 21.00 79,500
5. 10 بسته فاکتور A4 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو29.70 * 21.00 111,100
6. 10 بسته فاکتور A4 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 29.70 168,300
7. 10 بسته فاکتور A5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 14.80 55,000
8. 10 بسته فاکتور A5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 14.80 53,000
9. 10 بسته فاکتور A5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 14.80 80,500
10. 10 بسته فاکتور A5 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو14.80 * 21.00 108,100
11. 20 بسته فاکتور A6 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی (10.5*14.8)5 یک رو10.50 * 14.80 54,000
12. 20 بسته فاکتور A6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو10.50 * 14.80 71,400
13. 20 بسته فاکتور A6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو10.50 * 14.80 118,300
14. 20 بسته فاکتور A6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو14.80 * 10.50 144,800
15. 10 بسته فاکتور B5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(17*24)5 یک رو17.00 * 24.00 75,400
16. 10 بسته فاکتور b5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)5 یک رو24.00 * 17.00 80,500
17. 10 بسته فاکتور b5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)5 یک رو24.00 * 17.00 117,300
18. 15 بسته فاکتور A4 1-3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 56,100
19. 15 بسته فاکتور A4 1-3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)5 یک رو9.50 * 21.00 91,800
20. 10 بسته فاکتور کاربن دار A4 دو نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو29.70 * 21.00 112,200
21. 10 بسته فاکتور کاربن دار A4 سه نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو29.70 * 21.00 158,100
22. 10 بسته فاکتور کاربن دار A4 چهار نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 29.70 198,900
23. 10 بسته فاکتور کاربن دار A5 دو نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 14.80 74,400
24. 10 بسته فاکتور کاربن دار A5 سه نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 14.80 102,000
25. 10 بسته فاکتور کاربن دار A5 چهار نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 14.80 120,300
26. 20 بسته فاکتور A6 کاربن دار دو نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)5 یک رو10.50 * 14.80 86,700
27. 20بسته فاکتور A6کاربن دار سه نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)5 یک رو10.50 * 14.80 125,400
28. 20 بسته فاکتور A6 کاربن دار چهار نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو14.80 * 10.50 151,900
29. 10بسته فاکتور کاربن دار b5 دو نسخه کپی پرینت مشکی(24*17)5 یک رو24.00 * 17.00 112,200
30. 10بسته فاکتور سه نسخه کاربن دار b5 کپی پرینت مشکی(24*17)5 یک رو24.00 * 17.00 158,100
31. 10 بسته قبض A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی7 یک رو29.70 * 21.00 84,600
32. 10 بسته قبض A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی7 یک رو29.70 * 21.00 84,600
33. 10 بسته قبض A5 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی7 یک رو21.00 * 14.80 61,200
34. 10 بسته قبض A5 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی7 یک رو14.80 * 21.00 68,300
35. 20 بسته قبض A6 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)7 یک رو14.80 * 10.50 81,600
36. 10 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)7 یک رو10.50 * 29.70 61,200
37. 10 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)7 یک رو10.50 * 29.70 71,400
38. 15 بسته فاکتور 3-1 A4 تحریر 80گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 56,100
39. 15بسته قبض 3-1 A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 59,100
40. 15 بسته قبض 3-1 A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو21.00 * 9.50 86,700
41. 15بسته فاکتور 3-1 A4 دو نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 70,300
42. 15بسته فاکتور 3-1 A4 سه نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 122,400
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(42*29.7)1 یک رو42.00 * 29.70 134,600
2. 1000 برگ A4 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(21*29.7)1 یک رو29.70 * 21.00 63,200
3. 1000 برگ A5 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو14.80 * 21.00 35,700
4. 2000 برگ A6 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 یک رو10.50 * 14.80 35,700
5. 1000برگ A3 تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(42*29.7)1 یک رو29.70 * 42.00 134,600
6. 1000برگ A4 تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 یک رو29.70 * 21.00 65,200
7. 1000برگ A5 تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو14.80 * 21.00 37,700
8. 2000برگ A6 تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 یک رو10.50 * 14.80 37,700
9. 1000 برگ A4کاغذ رنگی 60 گرم کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 یک رو29.70 * 21.00 59,100
10. 1000برگ A5 کاغذ رنگی 60گرم کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 32,600
11. 2000برگ A6کاغذ رنگی 60 گرم کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 یک رو10.50 * 14.80 32,600
12. 1000برگ A4 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)2 یک رو29.70 * 21.00 250,900
13. 1000برگ A5 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)2 یک رو21.00 * 14.80 127,500
14. 2000برگ A6یک رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)2 یک رو10.50 * 14.80 127,500
15. 1000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفید دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)2 دو رو29.70 * 42.00 149,900
16. 1000برگ A4 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 دو رو29.70 * 21.00 79,500
17. 1000برگ A5 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی (14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 40,800
18. 2000برگ A6 دو رو تحریر 80 گرم کاغذسفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 دو رو10.50 * 14.80 40,800
19. 1000برگ A3 تحریر 80 گرم کاغذ رنگی دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)2 دو رو29.70 * 42.00 153,000
20. 1000برگ A4دورو تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 دو رو29.70 * 21.00 83,600
21. 1000برگ A5دورو تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 42,800
22. 2000برگ A6دورو تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 دو رو10.50 * 14.80 42,800
23. 1000برگ A4 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)2 دو رو29.70 * 21.00 267,200
24. 1000برگ A5 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)2 دو رو21.00 * 14.80 136,600
25. 2000برگ A6دو رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)2 دو رو10.50 * 14.80 136,600
26. 1000 برگ A4 کرافت 70 gr کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 یک رو21.00 * 29.70 100,900
27. 1000 برگ A5 کرافت 70 gr کپی پرینت مشکی(21*14.8)1 یک رو21.00 * 14.80 58,100
28. 2000 برگ A6 کرافت 70 gr کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 یک رو10.50 * 14.80 58,100
29. 1000برگ A4 دو رو کرافت 70 گرم کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 دو رو21.00 * 29.70 116,200
30. 1000برگ A5 دو رو کرافت 70 گرم کپی پرینت مشکی(21*14.8)1 دو رو21.00 * 14.80 64,200
31. 2000برگ A6 دو رو کرافت 70 گرم کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 دو رو10.50 * 14.80 64,200
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. بنر 10 انس با چاپ اکوسالونت 2 یک رو- 32,000
2. بنر 13 انس با چاپ اکوسالونت 2 یک رو- 36,000
3. فلکسی چینی با چاپ اکوسالونت2 یک رو- 52,000
4. فلکسی کره با چاپ اکوسالونت2 یک رو- 58,000
5. استیکر با چاپ اکوسالونت2 یک رو- 48,000
6. مش با چاپ اکوسالونت 2 یک رو- 54,000
7. سولیت با چاپ اکوسالونت2 یک رو- 60,000
8. بک لایت با چاپ اکوسالونت 2 یک رو- 60,000
9. بنر چین 8 انس (1 pass)1 یک رو- 18,000
10. بنر چین 8 انس (3 pass)1 یک رو- 18,500
11. بنر چین 8 انس (6 pass)1 یک رو- 19,000
12. بنر چین 10 انس (3 pass)1 یک رو- 20,000
13. بنر 10 انس چین (6 pass)1 یک رو- 21,000
14. بنر چین 13 انس (3 pass)1 یک رو- 23,000
15. بنر چین 13 انس (6 pass)1 یک رو- 24,000
16. فلکس کره درجه یک (8 pass)2 یک رو- 46,000
17. استیکر درجه یک( 8 pass)1 یک رو- 32,000
18. استیکر شیشه ای (8 pass)1 یک رو- 32,000
19. مش درجه 1(6 pass)1 یک رو- 33,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. پلات و لمینت براق2 یک رو- 55,000
2. پلات و لمینت مات2 یک رو- 57,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد لیوان کاغذی 200 cc تمام رنگی12 یک رو24.00 * 11.50 281,000
2. 5000 عدد لیوان کاغذی 200 cc تمام رنگی12 یک رو24.00 * 11.50 1,370,000
3. 1000 عدد لیوان کاغذی 360 cc تمام رنگی12 یک رو24.50 * 13.50 380,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد برچسب اموال تمام رنگی (1.5*5 ) با شماره7 یک رو5.00 * 1.50 120,000
2. 1000 عدد برچسب اموال تمام رنگی (2*5 ) با شماره7 یک رو2.00 * 5.00 130,000
3. 1000 عدد برچسب اموال تمام رنگی (3*5 ) با شماره7 یک رو5.00 * 3.00 170,000
4. 1000 عدد برچسب اموال تمام رنگی ( 4.8*8.5 ) با شماره7 یک رو8.50 * 4.80 540,000
5. 1000 عدد برچسب اموال تک رنگ مشکی (3*5 ) با شماره7 یک رو5.00 * 3.00 165,000
6. 1000 عدد برچسب اموال تک رنگ مشکی (4.8*8.5 ) با شماره7 یک رو4.80 * 8.50 535,000