خدمات

تعرفه خدمات

قیمتها فقط جهت همکاران گرامی میباشد

 

افتخار داریم که باری دیگر در خدمت همکاران گرامی باشیم

  •     تمامی کارتها را از نظر رنگ و کیفیت۱۰۰ % تضمین میکنیم.
  •     سفارشات درب مغازه شما همکاران گرامی تحویل میدهیم.
  •     چاپ کارهای افست را با کمترین قیمت ارائه میدهم.
  •     مدت زمان تحویل کارها را تا حد امکان پایین آوردیم.
  •     خرابی کار را به کمتر از ۳% رساندیم.
  •     سفارشاتی که تا ساعت 12:00 هر روز ارسال شود در مدت تحویل همان روز هم محاسبه میشود.
  •     فاکتور های کپی پرینتی که از 10 بسته بیشتر سفارش داده میشود 7 روز کاری آماده میشود.
  •     قیمتهای افست فوری را  از پنل کاربری خود بخش استعلام قیمت به صورت آنی دریافت کنید.

 


چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. سلفون براق یک رو (4.8*8.5)4 یک رو- 48,500
2. سلفون براق یک رو (4.8*8.5)10 یک رو- 45,500
3. سلفون براق دو رو (4.8*8.5)4 دو رو- 63,000
4. سلفون براق دو رو (4.8*8.5)5 دو رو- 59,100
5. سلفون براق دو رو (4.8*8.5)10 دو رو- 56,200
6. سلفون مات یک رو (4.8*8.5)4 یک رو- 48,500
7. سلفون مات یک رو (4.8*8.5)10 یک رو- 45,500
8. سلفون مات دو رو (4.8*8.5)4 دو رو- 59,100
9. سلفون مات دو رو (4.8*8.5)10 دو رو- 56,200
10. سلفون مات مخملی یک رو (4.8*8.5)10 یک رو- 93,100
11. سلفون مات مخملی دو رو (4.8*8.5)10 دو رو- 102,800
12. کتان امباس یک رو (4.8*8.5)4 یک رو- 44,600
13. کتان امباس یک رو (4.8*8.5)10 یک رو- 41,700
14. کتان امباس دو رو (4.8*8.5)4 دو رو- 48,500
15. کتان امباس دو رو (4.8*8.5)10 دو رو- 45,500
16. گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)4 یک رو- 46,500
17. گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)10 یک رو- 43,600
18. گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)4 دو رو- 56,200
19. گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)10 دو رو- 53,300
20. گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)4 یک رو- 48,000
21. گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)10 یک رو- 45,100
22. گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)4 دو رو- 59,100
23. گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)10 دو رو- 56,200
24. کتان آلمان یک رو (4.8*8.5)5 یک رو- 56,200
25. کتان آلمان یک رو (4.8*8.5)10 یک رو- 51,400
26. کتان آلمان دو رو (4.8*8.5)5 دو رو- 60,100
27. کتان آلمان دو رو (4.8*8.5)10 دو رو- 56,200
28. سوسماری یک رو (4.8*8.5)12 یک رو- 58,200
29. سوسماری دو رو (4.8*8.5)12 دو رو- 61,100
30. چرم دو رو (4.8*8.5)20 دو رو- 60,100
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)4 یک رو- 53,800
2. لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)5 یک رو- 49,900
3. لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)10 یک رو- 47,000
4. لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)5 یک رو- 51,400
5. لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)10 یک رو- 48,500
6. لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)5 یک رو- 51,400
7. لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)10 یک رو- 48,500
8. لیبل با روکش سلفون مات (4.8*8.5)26 یک رو- 50,400
9. لیبل با روکش سلفون مات و طلاکوب (4.8*8.5)28 یک رو- 82,400
10. لیبل متالایز (4.8*8.5)27 یک رو- 203,700
11. لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه رنگی(از داخل شیشه چسبانده میشود) (شماره 1 راهنما)(4.8*8.5)10 یک رو- 150,300
12. لیبل شیشه ای خوانا با زمینه بی رنگ(روی شیشه چسبانده میشود و قسمت سفید بی رنگ میشود) (شماره 2 راهنما)(4.8*8.5)10 یک رو- 150,300
13. لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه بی رنگ(از داخل شیشه چسبانده میشود)(شماره 3 راهنما) (4.8*8.5)10 یک رو- 150,300
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. چرم دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)18 دو رو9.00 * 6.00 79,500
2. سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)5 دو رو6.00 * 9.00 63,000
3. سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)10 دو رو6.00 * 9.00 58,200
4. سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)3 دو رو9.00 * 6.00 97,000
5. سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 90,200
6. سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 85,300
7. سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی) (6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 63,000
8. سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی) (6*9)10 دو رو6.00 * 9.00 58,200
9. سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی) (6*9)4 دو رو9.00 * 6.00 97,000
10. سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی) (6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 90,200
11. سلفون مات دو رو دور گرد (1000 عددی)(6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 85,300
12. سلفون مات دو رو دور گردبا یو وی موضعی(1000 عددی)(6*9)15 دو رو9.00 * 6.00 99,900
13. سلفون مات دو رو دور گرد طلا کوب(1000 عددی) (6*9)15 دو رو9.00 * 6.00 155,200
14. سلفون مات مخملی دو رو دور گرد(1000 عددی) (6*9)13 دو رو9.00 * 6.00 131,900
15. سلفون مات مخملی دو رو دور گرد موضعی (1000 عددی)(6*9)18 دو رو9.00 * 6.00 155,200
16. سلفون مات مخملی دو رو دور گرد طلا کوب(1000 عددی)(6*9)18 دو رو9.00 * 6.00 211,400
17. لمینت براق دو رو دور گرد(500 عددی) (5.85*9)10 دو رو9.00 * 5.85 119,300
18. لمینت براق دو رو دور گرد(500 عددی) (5.85*9)5 دو رو9.00 * 5.85 124,100
19. لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی)(5.85*9)3 دو رو9.00 * 5.85 217,200
20. لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی)(5.85*9)5 دو رو9.00 * 5.85 210,400
21. لمینت براق دو رو دور گرد(1000 عددی) (5.85*9)10 دو رو9.00 * 5.85 205,600
22. لمینت طرح موج براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(5.85*9)12 دو رو9.00 * 5.85 205,600
23. لمینت براق دو رو دور گرد ویزیتی(1000 عددی) (4.8*8.5)12 دو رو4.80 * 8.50 164,900
24. لمینت براق مربعی دو رو دور گرد (1000 عددی)(5.5*5.5)12 دو رو5.50 * 5.50 133,800
25. لمینت مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)5 دو رو6.00 * 9.00 145,500
26. لمینت مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)10 دو رو6.00 * 9.00 140,600
27. لمینت مات دو رو دور گرد (1000 عددی)(6*9)3 دو رو9.00 * 6.00 277,400
28. لمینت مات دو رو دور گرد(1000 عددی) (6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 265,700
29. لمینت مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 260,900
30. لمینت طرح موج مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)12 دو رو9.00 * 6.00 260,900
31. لمینت مات دو رو دور گرد ویزیتی(1000 عددی) (4.8*8.5)13 دو رو8.50 * 4.80 208,500
32. لمینت مات مربعی دو رو دور گرد (1000 عددی)(5.5*5.5)12 دو رو5.50 * 5.50 165,800
33. لمینت برجسته دو رو دور گرد (1000 عددی)(6*9)6 دو رو9.00 * 6.00 161,900
34. لمینت برجسته دو رو دور گرد(1000 عددی) (6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 157,100
35. لمینت برجسته ویزیتی دو رو دور گرد(1000 عددی) (4.8*8.5)12 دو رو4.80 * 8.50 130,900
36. لمینت برجسته دو رو دور گرد (1000 عددی)(5.6*5.9)10 دو رو5.90 * 5.60 128,000
37. لمینت برجسته مخملی دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)19 دو رو9.00 * 6.00 222,100
38. لمینت برجسته مخملی مربع(1000 عددی)(5.6*5.9)19 دو رو5.90 * 5.60 161,900
39. لمینت طلاکوب دو رو دور گرد (1000 عددی)(6*9)15 دو رو9.00 * 6.00 226,900
40. طلا کارت لمینت مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)18 دو رو9.00 * 6.00 346,200
41. طلا کارت لمینت براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(5.85*9)18 دو رو9.00 * 5.85 292,900
42. لمینت طلاکوب دو رو دور گرد(1000 عددی) (5.6*5.9)16 دو رو5.90 * 5.60 158,100
43. لمینت طلا کوب و برجسته دو رو دور گرد(1000 عددی) (6*9)17 دو رو9.00 * 6.00 226,900
44. آهنربایی دور گرد یکرو (1000 عددی)(6*9)18 یک رو9.00 * 6.00 482,000
45. آهنربایی با قالب طرح از شما(1000 عددی)20 یک رو9.00 * 6.00 530,500
46. سلفون مات دو رو پروانه ای (6*9)15 دو رو9.00 * 6.00 103,700
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. کارت pvc برفی (نیمه شفاف) (500 عددی)(5.7*8.65)10 یک رو8.65 * 5.70 218,200
2. کارت (PVC 500 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)5 دو رو5.70 * 8.65 223,100
3. کارت (PVC 300 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)13 دو رو8.65 * 5.70 202,700
4. کارت (PVC 500 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)8 دو رو8.65 * 5.70 205,600
5. کارت (PVC 500 ) میکرون (1000 عددی)(5.7*8.65)8 دو رو8.65 * 5.70 334,600
6. کارت (PVC 760 ) میکرون (250 عددی)(5.7*8.9)9 دو رو8.90 * 5.70 288,000
7. کارت (PVC 760 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.9)9 دو رو8.90 * 5.70 490,800
8. کارت (PVC 760 ) میکرون (1000 عددی)(5.7*8.9)10 دو رو8.90 * 5.70 761,400
9. کارت pvc متالیک 760 میکرون 500 عددی(5.7*8.86)18 دو رو8.86 * 5.70 650,800
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. اتیکت لباس سلفون مات یک رو (9.6*5.1)15 یک رو5.10 * 9.60 69,800
2. اتیکت لباس سلفون مات دو رو (9.6*5.1)15 دو رو9.60 * 5.10 83,400
3. اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار یک رو (9.6*5.1)15 یک رو9.60 * 5.10 71,700
4. اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار دو رو (9.6*5.1)15 دو رو5.10 * 9.60 77,600
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 2000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو (29.7*21)3 یک رو21.00 * 29.70 371,500
2. 2000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو (29.7*21)3 دو رو21.00 * 29.70 477,200
3. 2000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*21)3 یک رو21.00 * 14.85 200,700
4. 2000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*21)3 دو رو21.00 * 14.85 253,100
5. 2000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*10.5)3 یک رو14.85 * 10.50 109,600
6. 2000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*10.5)3 دو رو10.50 * 14.85 136,700
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 29.70 224,000
2. 1000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 29.70 317,100
3. 1000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 14.80 117,300
4. 1000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 14.80 163,900
5. 1000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو14.80 * 10.50 61,100
6. 1000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو14.80 * 10.50 84,300
7. 1000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 34.00 247,300
8. 1000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 34.00 361,800
9. 1000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 17.00 129,000
10. 1000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 17.00 186,200
11. 1000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو17.00 * 12.00 66,900
12. 1000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو12.00 * 17.00 95,000
13. 2000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 29.70 347,200
14. 2000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 29.70 452,900
15. 2000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 14.80 181,300
16. 2000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 14.80 233,700
17. 2000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو14.80 * 10.50 95,000
18. 2000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو10.50 * 14.80 122,200
19. 2000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 34.00 380,200
20. 2000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 34.00 507,300
21. 2000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 17.00 197,800
22. 2000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 17.00 260,900
23. 2000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو12.00 * 17.00 103,700
24. 2000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو12.00 * 17.00 135,800
25. 5000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 29.70 679,900
26. 5000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 29.70 799,200
27. 5000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 14.80 350,100
28. 5000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 14.80 409,300
29. 5000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو10.50 * 14.80 182,300
30. 5000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو10.50 * 14.80 212,400
31. 5000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 34.00 751,700
32. 5000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 34.00 904,000
33. 5000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو17.00 * 24.00 386,000
34. 5000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو17.00 * 24.00 461,700
35. 5000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو12.00 * 17.00 199,800
36. 5000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو17.00 * 12.00 238,600
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو24.00 * 34.00 227,900
2. 1000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو10 دو رو24.00 * 34.00 342,400
3. 1000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو24.00 * 17.00 114,400
4. 1000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو17.00 * 24.00 171,600
5. 1000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو17.00 * 12.00 57,200
6. 1000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو12.00 * 17.00 85,300
7. 1000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو29.70 * 21.00 204,600
8. 1000برگA4 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو29.70 * 21.00 297,700
9. 1000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو10 یک رو21.00 * 14.80 102,800
10. 1000برگA5 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو21.00 * 14.80 149,300
11. 1000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو14.80 * 10.50 51,400
12. 1000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو10.50 * 14.80 74,600
13. 2000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو24.00 * 34.00 355,900
14. 2000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو24.00 * 34.00 483,000
15. 2000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو17.00 * 24.00 178,400
16. 2000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو17.00 * 24.00 241,500
17. 2000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو17.00 * 12.00 89,200
18. 2000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو17.00 * 12.00 121,200
19. 2000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو29.70 * 21.00 323,000
20. 2000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو29.70 * 21.00 428,700
21. 2000 برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو21.00 * 14.80 161,900
22. 2000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو21.00 * 14.80 214,300
23. 2000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو10.50 * 14.80 80,500
24. 2000 برگ A6 تحریر 80 گرم دورو 10 دو رو10.50 * 14.80 107,600
25. 5000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو24.00 * 34.00 722,600
26. 5000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو24.00 * 34.00 874,900
27. 5000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو17.00 * 24.00 361,800
28. 5000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو17.00 * 24.00 437,400
29. 5000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو17.00 * 12.00 180,400
30. 5000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو17.00 * 12.00 219,200
31. 5000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو29.70 * 21.00 650,800
32. 5000 برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو29.70 * 21.00 770,100
33. 5000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو21.00 * 14.80 325,900
34. 5000برگ A5 تحریر80 گرم دورو 10 دو رو21.00 * 14.80 385,000
35. 5000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو14.80 * 10.50 162,900
36. 5000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو14.80 * 10.50 193,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 2000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 3 یک رو20.00 * 29.00 290,000
2. 2000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 3 دو رو20.00 * 29.00 363,700
3. 2000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم یک رو 3 یک رو20.00 * 14.50 179,400
4. 2000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم دو رو 3 دو رو20.00 * 14.50 216,300
5. 2000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم یک رو 3 یک رو10.00 * 14.50 89,200
6. 2000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم دو رو 3 دو رو10.00 * 14.50 107,600
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 29.00 170,700
2. 1000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو20.00 * 29.00 234,700
3. 1000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 14.50 90,200
4. 1000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 5 دو رو20.00 * 14.50 122,200
5. 1000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو5 یک رو14.50 * 10.00 47,500
6. 1000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو5 دو رو10.00 * 14.50 64,000
7. 2000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 29.00 265,700
8. 2000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو29.00 * 20.00 339,500
9. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 14.50 140,600
10. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 5 دو رو20.00 * 14.50 177,500
11. 2000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو5 یک رو14.50 * 10.00 74,600
12. 2000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو5 دو رو10.00 * 14.50 93,100
13. 5000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 29.00 523,800
14. 5000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو29.00 * 20.00 607,200
15. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 14.50 271,600
16. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 5 دو رو20.00 * 14.50 313,300
17. 5000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو5 یک رو10.00 * 14.50 138,700
18. 5000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو5 دو رو10.00 * 14.50 159,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو29.00 * 20.00 151,300
2. 1000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو20.00 * 29.00 215,300
3. 1000برگ(A5)سایز(14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 10 یک رو20.00 * 14.50 75,600
4. 1000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 10 دو رو14.50 * 20.00 107,600
5. 1000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو10 یک رو10.00 * 14.50 37,800
6. 1000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو10 دو رو10.00 * 14.50 54,300
7. 2000برگ(A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم یک رو10 یک رو20.00 * 29.00 241,500
8. 2000برگ(A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم دو رو10 دو رو20.00 * 29.00 315,200
9. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو 10 یک رو20.00 * 14.50 121,200
10. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 10 دو رو20.00 * 14.50 158,100
11. 2000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو10 یک رو10.00 * 14.50 60,100
12. 2000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو10 دو رو14.50 * 10.00 78,500
13. 5000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو29.00 * 20.00 494,700
14. 5000برگ(A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم دو رو10 دو رو20.00 * 29.00 578,100
15. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو10 یک رو20.00 * 14.50 247,300
16. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 10 دو رو20.00 * 14.50 289,000
17. 5000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو10 یک رو10.00 * 14.50 124,100
18. 5000برگ (A6)سایز (14.5*10) تحریر80 گرم دو رو10 دو رو10.00 * 14.50 144,500
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگA4 تحریر 100 گرم یک رو 10 یک رو21.00 * 29.70 248,300
2. 1000برگA4 تحریر 100 گرم دو رو 10 دو رو21.00 * 29.70 372,400
3. 1000برگA5 تحریر 100 گرم یک رو 10 یک رو21.00 * 14.80 124,100
4. 1000برگA5 تحریر 100 گرم دو رو 10 دو رو21.00 * 14.80 186,200
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 2000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو3 یک رو20.00 * 29.00 489,800
2. 2000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو3 دو رو20.00 * 29.00 549,900
3. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو3 یک رو20.00 * 14.50 259,400
4. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو3 دو رو20.00 * 14.50 294,800
5. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو3 یک رو10.00 * 14.50 139,600
6. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو3 دو رو10.00 * 14.50 157,100
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 29.00 268,600
2. 1000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 29.00 330,700
3. 1000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 14.50 144,500
4. 1000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 14.50 175,500
5. 1000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو5 یک رو10.00 * 14.50 71,700
6. 1000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو5 دو رو14.50 * 10.00 87,300
7. 1000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو5 یک رو24.00 * 34.00 404,400
8. 1000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 34.00 514,100
9. 1000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 24.00 212,400
10. 1000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 17.00 269,600
11. 1000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 12.00 105,700
12. 1000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو17.00 * 12.00 134,800
13. 2000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 29.00 465,600
14. 2000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 29.00 535,400
15. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو14.50 * 20.00 240,000
16. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 14.50 275,400
17. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو5 یک رو10.00 * 14.50 125,100
18. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو5 دو رو10.00 * 14.50 142,500
19. 2000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو5 یک رو24.00 * 34.00 693,500
20. 2000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 34.00 821,500
21. 2000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 24.00 354,000
22. 2000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 17.00 418,000
23. 2000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 12.00 182,300
24. 2000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو12.00 * 17.00 214,300
25. 5000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 29.00 1,027,200
26. 5000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 29.00 1,106,700
27. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 14.50 523,800
28. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 14.50 563,500
29. 5000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو5 یک رو10.00 * 14.50 268,600
30. 5000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو5 دو رو14.50 * 10.00 289,000
31. 5000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو5 یک رو24.00 * 34.00 1,535,500
32. 5000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 34.00 1,687,800
33. 5000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 24.00 777,900
34. 5000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 17.00 853,600
35. 5000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 12.00 395,700
36. 5000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو17.00 * 12.00 434,500
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو10 یک رو24.00 * 34.00 385,000
2. 1000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو10 دو رو24.00 * 34.00 499,500
3. 1000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو17.00 * 24.00 193,000
4. 1000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو17.00 * 24.00 250,200
5. 1000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو29.00 * 20.00 249,200
6. 1000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو29.00 * 20.00 311,300
7. 1000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو14.50 * 20.00 125,100
8. 1000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو14.50 * 20.00 156,100
9. 1000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو10 یک رو10.00 * 14.50 62,000
10. 1000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو10 دو رو10.00 * 14.50 77,600
11. 2000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو10 یک رو24.00 * 34.00 669,300
12. 2000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو10 دو رو24.00 * 34.00 797,300
13. 2000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو24.00 * 17.00 334,600
14. 2000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو24.00 * 17.00 398,600
15. 2000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو20.00 * 29.00 441,300
16. 2000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو20.00 * 29.00 511,100
17. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو14.50 * 20.00 220,600
18. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو20.00 * 14.50 256,000
19. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو10 یک رو14.50 * 10.00 110,500
20. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو10 دو رو14.50 * 10.00 128,000
21. 5000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو10 یک رو24.00 * 34.00 1,506,400
22. 5000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو10 دو رو24.00 * 34.00 1,658,700
23. 5000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو24.00 * 17.00 753,600
24. 5000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو17.00 * 24.00 829,300
25. 5000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو20.00 * 29.00 998,100
26. 5000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو29.00 * 20.00 1,077,600
27. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو14.50 * 20.00 499,500
28. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو14.50 * 20.00 539,300
29. 5000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو10 یک رو10.00 * 14.50 249,200
30. 5000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو10 دو رو10.00 * 14.50 269,600
31. 1000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو17.00 * 12.00 96,000
32. 2000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو17.00 * 12.00 167,800
33. 5000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو17.00 * 12.00 376,300
34. 1000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو17.00 * 12.00 125,100
35. 2000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو17.00 * 12.00 199,800
36. 5000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو17.00 * 12.00 415,100
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 2000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو20.00 * 29.00 674,100
2. 2000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو20.00 * 29.00 753,600
3. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو20.00 * 14.50 344,300
4. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو20.00 * 14.50 387,000
5. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو10.00 * 14.50 182,300
6. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو10.00 * 14.50 202,700
7. 4000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو20.00 * 29.00 1,245,400
8. 4000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو20.00 * 29.00 1,341,500
9. 4000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو20.00 * 14.50 632,400
10. 4000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو20.00 * 14.50 680,900
11. 4000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو10.00 * 14.50 323,900
12. 4000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو10.00 * 14.50 347,200
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 2000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 10 یک رو20.00 * 29.00 649,900
2. 2000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 10 دو رو20.00 * 29.00 734,200
3. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 10 یک رو20.00 * 14.50 324,900
4. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 10 دو رو20.00 * 14.50 367,600
5. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 10 یک رو10.00 * 14.50 162,900
6. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 10 دو رو10.00 * 14.50 183,300
7. 4000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 10 یک رو20.00 * 29.00 1,216,300
8. 4000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 10 دو رو20.00 * 29.00 1,312,400
9. 4000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 10 یک رو20.00 * 14.50 608,100
10. 4000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 10 دو رو20.00 * 14.50 656,600
11. 4000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 10 یک رو10.00 * 14.50 304,500
12. 4000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 10 دو رو10.00 * 14.50 327,800
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. A4 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 100010 دو رو29.70 * 21.00 399,600
2. A4 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 100010 یک رو29.70 * 21.00 275,400
3. A5 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 100010 یک رو21.00 * 14.80 137,700
4. A5 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 100010 دو رو21.00 * 14.80 199,800
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ A4 کارتی 140 گرم یک رو (29.7*21)12 یک رو21.00 * 29.70 318,100
2. 2000برگ A4 کارتی 140 گرم یک رو (29.7*21)12 یک رو29.70 * 21.00 535,400
3. 1000برگ A5 کارتی 140 گرم یک رو (14.8*21)12 یک رو14.80 * 21.00 159,000
4. 2000برگ A5 کارتی 140 گرم یک رو (14.8*21)12 یک رو21.00 * 14.80 267,700
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد ویزیت آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات یک رو (28.8*12.2)12 یک رو28.80 * 12.20 452,900
2. 1000 عدد ویزیت آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات دو رو (28.8*12.2)12 دو رو28.80 * 12.20 549,900
3. 1000 عدد ویزیت آویز عصایی 300 گرم سلفون مات یک رو (9.6*24)12 یک رو24.00 * 9.60 316,200
4. 1000 عدد ویزیت آویز عصایی 300 گرم سلفون مات دو رو (9.6*24)12 دو رو24.00 * 9.60 382,100
5. 1000 عدد ویزیت آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات یک رو (11*27.5)12 یک رو28.80 * 11.30 452,900
6. 1000 عدد ویزیت آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات دو رو (11*27.5)12 دو رو11.30 * 28.80 549,900
7. 2000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)12 یک رو9.00 * 29.00 390,900
8. 2000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)12 دو رو29.00 * 9.00 433,500
9. 4000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)12 یک رو9.00 * 29.00 715,800
10. 4000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)12 دو رو29.00 * 9.00 763,300
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)6 یک رو42.00 * 29.70 633,400
2. 2000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)6 یک رو42.00 * 29.70 1,065,000
3. 2000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)6 دو رو42.00 * 29.70 1,298,800
4. 1000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)6 دو رو29.70 * 42.00 850,600
5. 1000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)5 یک رو59.00 * 43.00 1,265,800
6. 2000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)5 یک رو59.00 * 43.00 2,152,400
7. 1000 برگ پوستر A1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (89*59)5 یک رو59.00 * 89.00 2,456,000
8. 2000 برگ پوستر A1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (89*59)5 یک رو59.00 * 89.00 4,249,500
9. 1000 برگ پوستر B1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)5 یک رو98.00 * 69.00 2,948,800
10. 2000 برگ پوستر B1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)5 یک رو69.00 * 98.00 5,235,000
11. 1000 برگ پوستر B2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)5 یک رو69.00 * 48.50 1,512,200
12. 2000 برگ پوستر B2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)5 یک رو48.50 * 69.00 2,645,100
13. 1000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48*34)5 یک رو34.00 * 48.00 756,600
14. 2000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48*34)5 یک رو34.00 * 48.00 1,311,400
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)6 یک رو42.00 * 29.70 420,900
2. 2000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)6 یک رو42.00 * 29.70 641,100
3. 1000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)6 دو رو42.00 * 29.70 638,200
4. 2000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)6 دو رو42.00 * 29.70 874,900
5. 1000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (43.5*59)5 یک رو59.00 * 43.50 841,900
6. 2000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (43.5*59)5 یک رو59.00 * 43.50 1,303,600
7. 1000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (88*59)5 یک رو59.00 * 88.00 1,608,200
8. 2000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (88*59)5 یک رو59.00 * 88.00 2,553,000
9. 1000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*98)5 یک رو98.00 * 69.00 1,705,200
10. 2000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*98)5 یک رو98.00 * 69.00 2,748,900
11. 1000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*48.5)5 یک رو48.50 * 69.00 890,400
12. 2000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*48.5)5 یک رو69.00 * 48.50 1,401,600
13. 1000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (34*48)5 یک رو34.00 * 48.00 445,200
14. 2000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (34*48)5 یک رو34.00 * 48.00 689,600
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)12 یک رو26.00 * 23.00 212,400
2. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)12 یک رو34.50 * 24.50 255,100
3. 1000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)12 یک رو34.50 * 48.00 494,700
4. 2000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)12 یک رو26.00 * 23.00 350,100
5. 2000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)12 یک رو34.50 * 24.50 410,300
6. 2000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)12 یک رو34.50 * 48.00 787,600
7. 5000 عدد پاکت نامه(ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)12 یک رو26.00 * 23.00 736,200
8. 5000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)12 یک رو34.50 * 24.50 858,400
9. 5000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)12 یک رو34.50 * 48.00 1,635,400
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت A5 کیفی تحریر 100 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)12 یک رو34.50 * 24.50 298,700
2. 1000عدد پاکت A4 کیفی تحریر 100 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)12 یک رو48.50 * 34.50 581,000
3. 1000 عدد پاکت نامه(ملخی) تحریر 100 گرم تمام رنگی(23*26)12 یک رو23.00 * 26.00 251,200
4. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 100 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)12 یک رو24.50 * 34.50 298,700
5. 1000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 100 گرم تمام رنگی(34.5*48)12 یک رو48.00 * 34.50 581,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000عدد پاکت A3 کیفی تحریر 120 گرم(47.5*67)12 یک رو67.00 * 47.50 1,418,100
2. 1000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 120 گرم(48.5*67)12 یک رو67.00 * 48.50 1,418,100
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)12 یک رو26.00 * 23.00 350,100
2. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)12 یک رو34.50 * 24.50 410,300
3. 1000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)19 یک رو24.50 * 34.50 410,300
4. 1000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)12 یک رو34.50 * 48.00 805,100
5. 1000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)19 یک رو48.50 * 34.50 805,100
6. 2000 عدد پاکت نامه (ملخی )گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)12 یک رو26.00 * 23.00 626,600
7. 2000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)19 یک رو24.50 * 34.50 720,700
8. 2000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)12 یک رو34.50 * 24.50 720,700
9. 2000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)19 یک رو34.50 * 48.50 1,409,400
10. 2000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)12 یک رو34.50 * 48.00 1,409,400
11. 5000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)12 یک رو23.00 * 26.00 1,426,800
12. 5000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)12 یک رو34.50 * 24.50 1,635,400
13. 5000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)12 یک رو48.00 * 34.50 3,189,300
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه (ملخی) کتان 120 گرم تمام رنگی(23*26)12 یک رو26.00 * 23.00 352,100
2. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای کتان 120 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)12 یک رو34.50 * 24.50 420,900
3. 1000 عدد پاکت A5 کیفی کتان 120 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)19 یک رو34.50 * 24.50 420,900
4. 1000 عدد پاکت A4 کیسه ای کتان 120 گرم تمام رنگی(34.5*48)12 یک رو34.50 * 48.00 825,400
5. 1000 عدد پاکت A4 کیفی کتان 120 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)19 یک رو34.50 * 48.50 825,400
6. 1000عدد پاکت A3 کیسه ای کتان 120 گرم(48.5*67)14 یک رو67.00 * 47.50 1,537,400
7. 1000عدد پاکت A3 کیفی کتان 120 گرم(47.5*67)19 یک رو67.00 * 47.50 1,537,400
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه (ملخی) کارتی 140 گرم تمام رنگی(23*26)15 یک رو25.80 * 23.60 437,400
2. 2000 عدد پاکت نامه (ملخی) کارتی 140 گرم تمام رنگی(23*26)15 یک رو25.80 * 23.60 741,000
3. 1000 عدد پاکت A5 کارتی 140 گرم تمام رنگی(24.5*34.8)15 یک رو34.80 * 24.50 458,800
4. 2000 عدد پاکت A5 کارتی 140 گرم تمام رنگی(24.5*34.8)15 یک رو24.50 * 34.80 774,000
5. 1000 عدد پاکت A4 کارتی 140 گرم تمام رنگی(47.8*34.5)15 یک رو34.50 * 47.80 852,600
6. 2000 عدد پاکت A4 کارتی 140 گرم تمام رنگی(47.8*34.5)15 یک رو47.80 * 34.50 1,450,100
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت cd فانتزی گلاسه یووی16 یک رو38.40 * 16.00 873,000
2. 1000 عدد پاکت cd فانتزی سلفون مات16 یک رو38.40 * 16.00 896,200
3. 1000 عدد پاکت CD گلاسه 300 گرم 4 رنگ با یووی(16.1*34)17 یک رو34.00 * 16.00 680,900
4. لیبل سی دی با یووی(13*13)16 یک رو13.00 * 13.00 368,600
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000عدد پاکت نامه (ملخی )کپی پرینت مشکی(11*22.5)3 یک رو22.50 * 11.00 115,000
2. 1000عدد پاکت نامه (ملخی )کپی پرینت آبی(11*22.5)3 یک رو11.00 * 22.50 100,000
3. 1000عدد پاکت نامه (خشتی )کپی پرینت مشکی(11*16)3 یک رو11.00 * 16.00 114,000
4. 1000عدد پاکت نامه (خشتی )کپی پرینت آبی(11*16)3 یک رو11.00 * 16.00 95,000
5. 500عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.8*21)10 یک رو21.00 * 14.80 203,000
6. 500عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29.7)10 یک رو21.00 * 29.70 225,000
7. 500 عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک (29.7*42)10 یک رو29.70 * 42.00 340,000
8. 1000عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.8*21)10 یک رو14.80 * 21.00 360,000
9. 1000عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29.7)10 یک رو29.70 * 21.00 415,000
10. 1000عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک(29.7*42)10 یک رو29.70 * 42.00 650,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد فولدر A4 روکش براق12 دو رو48.80 * 34.00 2,583,100
2. 1000 عدد فولدر A4 روکش مات12 دو رو48.80 * 34.00 2,583,100
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. جای کارت ویزیت با روکش مات دو رو10 دو رو20.20 * 14.40 522,800
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.80 * 21.00 180,000
2. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 320,000
3. 20 بسته فاکتور A3 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 530,000
4. 20 بسته فاکتور B4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 430,000
5. 20 بسته فاکتور B5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 230,000
6. 20 بسته فاکتور A5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 270,000
7. 20 بسته فاکتور A4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 21.00 440,000
8. 20 بسته فاکتور A3 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 730,000
9. 20 بسته فاکتور B4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 530,000
10. 20 بسته فاکتور B5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 320,000
11. 40 بسته فاکتور A6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.80 * 10.50 220,000
12. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.80 * 21.00 350,000
13. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 21.00 550,000
14. 40 بسته فاکتور A3 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو42.00 * 29.70 890,000
15. 40 بسته فاکتور B4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 590,000
16. 40 بسته فاکتور B5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 24.00 390,000
17. 40 بسته فاکتور B6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 270,000
18. 40 بسته فاکتور A6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو10.50 * 14.80 330,000
19. 40 بسته فاکتور A5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 490,000
20. 40 بسته فاکتور A4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 690,000
21. 40 بسته فاکتور A3 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو42.00 * 29.70 1,150,000
22. 40 بسته فاکتور B4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 890,000
23. 40 بسته فاکتور B5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 24.00 510,000
24. 40 بسته فاکتور B6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 380,000
25. 100 بسته فاکتور A6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.80 * 10.50 450,000
26. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 590,000
27. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 890,000
28. 100 بسته فاکتور A3 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو42.00 * 29.70 1,590,000
29. 100 بسته فاکتور B4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 970,000
30. 100 بسته فاکتور B5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 24.00 670,000
31. 100 بسته فاکتور B6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو12.00 * 17.00 470,000
32. 100 بسته فاکتور A6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو10.50 * 14.80 630,000
33. 100 بسته فاکتور A5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 790,000
34. 100 بسته فاکتور A4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 1,290,000
35. 100 بسته فاکتور A3 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو42.00 * 29.70 2,290,000
36. 100 بسته فاکتور B4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 1,370,000
37. 100 بسته فاکتور B5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 24.00 830,000
38. 100 بسته فاکتور B6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 650,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 10 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو42.00 * 29.70 620,000
2. 10 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)10 دو رو24.00 * 34.00 334,000
3. 10 بسته فاکتور b5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)10 دو رو24.00 * 17.00 294,000
4. 10 بسته فاکتور b6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)10 دو رو12.00 * 17.00 273,000
5. 10 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 29.70 334,000
6. 10 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 14.80 294,000
7. 10 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو10.50 * 14.80 271,000
8. 20 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو42.00 * 29.70 810,000
9. 20 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)10 دو رو24.00 * 34.00 432,000
10. 20 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)10 دو رو17.00 * 24.00 350,000
11. 20 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)10 دو رو12.00 * 17.00 310,000
12. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 29.70 432,000
13. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 14.80 350,000
14. 40 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو42.00 * 29.70 1,215,000
15. 40 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)10 دو رو24.00 * 34.00 650,000
16. 40 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)10 دو رو17.00 * 24.00 464,000
17. 40 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)10 دو رو12.00 * 17.00 382,000
18. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 29.70 649,000
19. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 14.80 464,000
20. 40 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو10.50 * 14.80 373,000
21. 50 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو42.00 * 29.70 1,410,000
22. 50 بسته فاکتور b4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)10 دو رو24.00 * 34.00 763,000
23. 50 بسته فاکتور b5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)10 دو رو24.00 * 17.00 543,000
24. 50 بسته فاکتور b6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)10 دو رو17.00 * 12.00 420,000
25. 50 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 29.70 763,000
26. 50 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 14.80 543,000
27. 50 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو10.50 * 14.80 410,000
28. 80 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو42.00 * 29.70 2,025,000
29. 80 بسته فاکتور b4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)10 دو رو24.00 * 34.00 1,065,000
30. 80 بسته فاکتور b5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)10 دو رو12.00 * 17.00 713,000
31. 80 بسته فاکتور b6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)10 دو رو17.00 * 12.00 528,000
32. 80 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 29.70 1,065,000
33. 80 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 14.80 713,000
34. 80 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو10.50 * 14.80 510,000
35. 100 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو42.00 * 29.70 2,420,000
36. 100 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)10 دو رو24.00 * 34.00 1,278,000
37. 100 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)10 دو رو17.00 * 24.00 843,000
38. 100 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)10 دو رو12.00 * 17.00 623,000
39. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 29.70 1,278,000
40. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 14.80 843,000
41. 100 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو10.50 * 14.80 600,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8 یک رو21.00 * 14.80 250,000
2. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8 یک رو21.00 * 29.70 420,000
3. 20 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8 یک رو21.00 * 14.80 350,000
4. 20 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8 یک رو29.70 * 21.00 540,000
5. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8 یک رو21.00 * 14.80 445,000
6. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8 یک رو21.00 * 29.70 690,000
7. 40 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8 یک رو21.00 * 14.80 590,000
8. 40 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8 یک رو21.00 * 29.70 870,000
9. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8 یک رو21.00 * 14.80 830,000
10. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8 یک رو21.00 * 29.70 1,270,000
11. 100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8 یک رو21.00 * 14.80 1,080,000
12. 100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8 یک رو21.00 * 29.70 1,830,000
13. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 14.80 195,000
14. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 29.70 370,000
15. 20 بسته فاکتور A3 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو42.00 * 29.70 640,000
16. 20 بسته فاکتور B4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 34.00 420,000
17. 20 بسته فاکتور B5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 17.00 240,000
18. 20 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 14.80 290,000
19. 20 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 29.70 490,000
20. 20 بسته فاکتور A3 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو42.00 * 29.70 820,000
21. 20 بسته فاکتور B4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 34.00 570,000
22. 20 بسته فاکتور B5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو17.00 * 24.00 330,000
23. 40 بسته فاکتور A6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو10.50 * 14.80 235,000
24. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 14.80 410,000
25. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 29.70 620,000
26. 40 بسته فاکتور A3 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو42.00 * 29.70 1,090,000
27. 40 بسته فاکتور B4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 34.00 780,000
28. 40 بسته فاکتور B5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 17.00 430,000
29. 40 بسته فاکتور B6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو17.00 * 12.00 290,000
30. 40 بسته فاکتور A6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو14.80 * 10.50 350,000
31. 40 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 14.80 540,000
32. 40 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 29.70 790,000
33. 40 بسته فاکتور A3 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو42.00 * 29.70 1,460,000
34. 40 بسته فاکتور B4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 34.00 960,000
35. 40 بسته فاکتور B5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 17.00 590,000
36. 40 بسته فاکتور B6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو12.00 * 17.00 390,000
37. 100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو14.80 * 10.50 520,000
38. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 14.80 750,000
39. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 29.70 1,190,000
40. 100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو42.00 * 29.70 2,280,000
41. 100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 34.00 1,390,000
42. 100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو17.00 * 24.00 840,000
43. 100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو17.00 * 12.00 580,000
44. 100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو14.80 * 10.50 720,000
45. 100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو14.80 * 21.00 980,000
46. 100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 29.70 1,750,000
47. 100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو42.00 * 29.70 3,350,000
48. 100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 34.00 1,980,000
49. 100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 17.00 1,150,000
50. 100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو17.00 * 12.00 780,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 135,000
2. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 230,000
3. 20 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو42.00 * 29.70 470,000
4. 20 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 330,000
5. 20 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 24.00 165,000
6. 20 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 195,000
7. 20 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 345,000
8. 20 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 640,000
9. 20 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 480,000
10. 20 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 245,000
11. 40 بسته فاکتور A6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.80 * 10.50 185,000
12. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.80 * 21.00 260,000
13. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 440,000
14. 40 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو42.00 * 29.70 690,000
15. 40 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 530,000
16. 40 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 330,000
17. 40 بسته فاکتور B6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 210,000
18. 40 بسته فاکتور A6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو10.50 * 14.80 270,000
19. 40 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 380,000
20. 40 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 580,000
21. 40 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 980,000
22. 40 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 710,000
23. 40 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 24.00 430,000
24. 40 بسته فاکتور B6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 310,000
25. 100 بسته فاکتور A6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو10.50 * 14.80 380,000
26. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 490,000
27. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 830,000
28. 100 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 1,490,000
29. 100 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 860,000
30. 100 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 560,000
31. 100 بسته فاکتور B6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 410,000
32. 100 بسته فاکتور A6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو10.50 * 14.80 490,000
33. 100 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 640,000
34. 100 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 1,100,000
35. 100 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 1,990,000
36. 100 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 1,290,000
37. 100 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 730,000
38. 100 بسته فاکتور B6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 580,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 170,000
2. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 21.00 295,000
3. 20 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 42.00 580,000
4. 20 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 370,000
5. 20 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 24.00 210,000
6. 20 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 255,000
7. 20 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 21.00 440,000
8. 20 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 760,000
9. 20 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 520,000
10. 20 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 290,000
11. 40 بسته فاکتور A6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 210,000
12. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 330,000
13. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 540,000
14. 40 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 42.00 990,000
15. 40 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 650,000
16. 40 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 24.00 370,000
17. 40 بسته فاکتور B6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو12.00 * 17.00 250,000
18. 40 بسته فاکتور A6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 310,000
19. 40 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 440,000
20. 40 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 740,000
21. 40 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 1,350,000
22. 40 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 900,000
23. 40 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 520,000
24. 40 بسته فاکتور B6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 350,000
25. 100 بسته فاکتور A6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 450,000
26. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 690,000
27. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 1,150,000
28. 100 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 2,140,000
29. 100 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 1,350,000
30. 100 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 730,000
31. 100 بسته فاکتور B6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 520,000
32. 100 بسته فاکتور A6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 630,000
33. 100 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 900,000
34. 100 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 21.00 1,640,000
35. 100 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 3,150,000
36. 100 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 1,930,000
37. 100 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 1,060,000
38. 100 بسته فاکتور B6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 700,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.50 99,000
2. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 195,000
3. 20 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 380,000
4. 20 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 260,000
5. 20 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 140,000
6. 20 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 145,000
7. 20 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 285,000
8. 20 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 510,000
9. 20 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 350,000
10. 20 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 190,000
11. 40 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.50 * 10.50 145,000
12. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 190,000
13. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 360,000
14. 40 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو42.00 * 29.70 620,000
15. 40 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 430,000
16. 40 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 240,000
17. 40 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 170,000
18. 40 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.80 * 10.50 195,000
19. 40 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 285,000
20. 40 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 490,000
21. 40 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 640,000
22. 40 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 830,000
23. 40 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 340,000
24. 40 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو12.00 * 17.00 260,000
25. 100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.80 * 10.50 310,000
26. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 420,000
27. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 670,000
28. 100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 1,300,000
29. 100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 810,000
30. 100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 470,000
31. 100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو12.00 * 17.00 290,000
32. 100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو10.50 * 14.80 470,000
33. 100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 540,000
34. 100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 890,000
35. 100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 1,900,000
36. 100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 1,190,000
37. 100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 650,000
38. 100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 420,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 10 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 100,000
2. 10 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 175,000
3. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7 یک رو21.00 * 14.80 155,000
4. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7 یک رو21.00 * 29.70 270,000
5. 20 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7 یک رو21.00 * 14.80 255,000
6. 20 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7 یک رو21.00 * 29.70 370,000
7. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7 یک رو21.00 * 14.80 280,000
8. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7 یک رو21.00 * 29.70 500,000
9. 40 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7 یک رو21.00 * 14.80 390,000
10. 40 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7 یک رو21.00 * 29.70 710,000
11. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7 یک رو21.00 * 14.80 620,000
12. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7 یک رو21.00 * 29.70 1,150,000
13. 100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7 یک رو21.00 * 14.80 870,000
14. 100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7 یک رو21.00 * 29.70 1,600,000
15. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 135,000
16. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 21.00 255,000
17. 20 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 530,000
18. 20 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 330,000
19. 20 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 185,000
20. 20 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو14.80 * 21.00 205,000
21. 20 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 370,000
22. 20 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 730,000
23. 20 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 450,000
24. 20 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 250,000
25. 20 بسته فاکتور A5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 270,000
26. 20 بسته فاکتور A4 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 520,000
27. 20 بسته فاکتور B5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 24.00 350,000
28. 40 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 170,000
29. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو14.80 * 21.00 260,000
30. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 480,000
31. 40 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 890,000
32. 40 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 570,000
33. 40 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 315,000
34. 40 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو12.00 * 17.00 210,000
35. 40 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 245,000
36. 40 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 370,000
37. 40 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 680,000
38. 40 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 1,250,000
39. 40 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 840,000
40. 40 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 24.00 470,000
41. 40 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 290,000
42. 40 بسته فاکتور A6 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 385,000
43. 40 بسته فاکتور A5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 520,000
44. 40 بسته فاکتور A4 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 900,000
45. 40 بسته فاکتور B5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 24.00 670,000
46. 100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 390,000
47. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 590,000
48. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 1,100,000
49. 100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 42.00 1,990,000
50. 100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 1,320,000
51. 100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 680,000
52. 100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو12.00 * 17.00 460,000
53. 100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 540,000
54. 100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 830,000
55. 100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 1,530,000
56. 100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 2,980,000
57. 100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 980,000
58. 100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 640,000
59. 100 بسته فاکتور A6 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 760,000
60. 100 بسته فاکتور A5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 1,120,000
61. 100 بسته فاکتور A4 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 1,990,000
62. 100 بسته فاکتور B5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 24.00 1,350,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 145,000
2. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 265,000
3. 20 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 540,000
4. 20 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 340,000
5. 20 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 175,000
6. 20 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 215,000
7. 20 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 380,000
8. 20 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 42.00 740,000
9. 20 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 460,000
10. 20 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 260,000
11. 40 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 185,000
12. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 275,000
13. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 495,000
14. 40 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 905,000
15. 40 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 585,000
16. 40 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 330,000
17. 40 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو12.00 * 17.00 225,000
18. 40 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو14.80 * 10.50 260,000
19. 40 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 385,000
20. 40 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 695,000
21. 40 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 1,265,000
22. 40 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 855,000
23. 40 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 485,000
24. 40 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 305,000
25. 100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 410,000
26. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو14.80 * 21.00 610,000
27. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 1,120,000
28. 100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 42.00 2,010,000
29. 100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 1,340,000
30. 100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 700,000
31. 100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو12.00 * 17.00 480,000
32. 100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 560,000
33. 100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو14.80 * 21.00 850,000
34. 100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 1,550,000
35. 100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 42.00 3,000,000
36. 100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 1,890,000
37. 100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 1,000,000
38. 100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو12.00 * 17.00 660,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 30 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم 10 یک رو9.90 * 21.00 160,000
2. 60 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم10 یک رو9.90 * 21.00 280,000
3. 30 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم10 یک رو21.00 * 9.90 190,000
4. 60 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم10 یک رو9.90 * 21.00 340,000
5. 30 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ گلاسه 135 گرم تمام رنگی 10 یک رو9.90 * 21.00 490,000
6. 60 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ گلاسه 135 گرم تمام رنگی 10 یک رو21.00 * 9.90 670,000
7. 30 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ گلاسه 135 گرم تمام رنگی 10 یک رو9.90 * 21.00 520,000
8. 60 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ گلاسه 135 گرم تمام رنگی 10 یک رو21.00 * 9.90 730,000
9. 30 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10 یک رو9.90 * 21.00 250,000
10. 60 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10 یک رو9.90 * 21.00 430,000
11. 30 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 9.90 320,000
12. 60 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو9.90 * 21.00 550,000
13. 30 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو9.90 * 21.00 420,000
14. 60 بسته فاکتور 1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو9.90 * 21.00 750,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 10 بسته فاکتور A3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو42.00 * 29.70 158,100
2. 10 بسته فاکتور A3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو42.00 * 29.70 224,400
3. 10 بسته فاکتور A4 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو29.70 * 21.00 77,500
4. 10 بسته فاکتور A4 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو29.70 * 21.00 79,500
5. 10 بسته فاکتور A4 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو29.70 * 21.00 111,100
6. 10 بسته فاکتور A4 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 29.70 168,300
7. 10 بسته فاکتور A5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 14.80 55,000
8. 10 بسته فاکتور A5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 14.80 53,000
9. 10 بسته فاکتور A5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 14.80 80,500
10. 10 بسته فاکتور A5 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو14.80 * 21.00 108,100
11. 20 بسته فاکتور A6 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی (10.5*14.8)5 یک رو10.50 * 14.80 54,000
12. 20 بسته فاکتور A6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو10.50 * 14.80 71,400
13. 20 بسته فاکتور A6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو10.50 * 14.80 118,300
14. 20 بسته فاکتور A6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو14.80 * 10.50 144,800
15. 10 بسته فاکتور B5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(17*24)5 یک رو17.00 * 24.00 75,400
16. 10 بسته فاکتور b5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)5 یک رو24.00 * 17.00 80,500
17. 10 بسته فاکتور b5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)5 یک رو24.00 * 17.00 117,300
18. 15 بسته فاکتور A4 1-3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 56,100
19. 15 بسته فاکتور A4 1-3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)5 یک رو9.50 * 21.00 91,800
20. 10 بسته فاکتور کاربن دار A4 دو نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو29.70 * 21.00 117,300
21. 10 بسته فاکتور کاربن دار A4 سه نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو29.70 * 21.00 168,300
22. 10 بسته فاکتور کاربن دار A4 چهار نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 29.70 214,200
23. 10 بسته فاکتور کاربن دار A5 دو نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 14.80 77,500
24. 10 بسته فاکتور کاربن دار A5 سه نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 14.80 108,100
25. 10 بسته فاکتور کاربن دار A5 چهار نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 14.80 130,500
26. 20 بسته فاکتور A6 کاربن دار دو نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)5 یک رو10.50 * 14.80 91,800
27. 20بسته فاکتور A6کاربن دار سه نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)5 یک رو10.50 * 14.80 129,500
28. 20 بسته فاکتور A6 کاربن دار چهار نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو14.80 * 10.50 162,100
29. 10بسته فاکتور کاربن دار b5 دو نسخه کپی پرینت مشکی(24*17)5 یک رو24.00 * 17.00 117,300
30. 10بسته فاکتور سه نسخه کاربن دار b5 کپی پرینت مشکی(24*17)5 یک رو24.00 * 17.00 168,300
31. 10 بسته قبض A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی7 یک رو29.70 * 21.00 84,600
32. 10 بسته قبض A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی7 یک رو29.70 * 21.00 84,600
33. 10 بسته قبض A5 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی7 یک رو21.00 * 14.80 61,200
34. 10 بسته قبض A5 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی7 یک رو14.80 * 21.00 68,300
35. 20 بسته قبض A6 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)7 یک رو14.80 * 10.50 81,600
36. 10 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)7 یک رو10.50 * 29.70 61,200
37. 10 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)7 یک رو10.50 * 29.70 71,400
38. 15 بسته فاکتور 3-1 A4 تحریر 80گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 56,100
39. 15بسته قبض 3-1 A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 59,100
40. 15 بسته قبض 3-1 A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو21.00 * 9.50 86,700
41. 15بسته فاکتور 3-1 A4 دو نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 70,300
42. 15بسته فاکتور 3-1 A4 سه نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 122,400
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(42*29.7)1 یک رو42.00 * 29.70 134,600
2. 1000 برگ A4 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(21*29.7)1 یک رو29.70 * 21.00 63,200
3. 1000 برگ A5 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو14.80 * 21.00 35,700
4. 2000 برگ A6 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 یک رو10.50 * 14.80 35,700
5. 1000برگ A3 تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(42*29.7)1 یک رو29.70 * 42.00 134,600
6. 1000برگ A4 تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 یک رو29.70 * 21.00 65,200
7. 1000برگ A5 تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو14.80 * 21.00 37,700
8. 2000برگ A6 تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 یک رو10.50 * 14.80 37,700
9. 1000 برگ A4کاغذ رنگی 60 گرم کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 یک رو29.70 * 21.00 59,100
10. 1000برگ A5 کاغذ رنگی 60گرم کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 32,600
11. 2000برگ A6کاغذ رنگی 60 گرم کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 یک رو10.50 * 14.80 32,600
12. 1000برگ A4 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)2 یک رو29.70 * 21.00 295,800
13. 1000برگ A5 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)2 یک رو21.00 * 14.80 158,100
14. 2000برگ A6یک رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)2 یک رو10.50 * 14.80 158,100
15. 1000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفید دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)2 دو رو29.70 * 42.00 149,900
16. 1000برگ A4 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 دو رو29.70 * 21.00 79,500
17. 1000برگ A5 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی (14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 40,800
18. 2000برگ A6 دو رو تحریر 80 گرم کاغذسفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 دو رو10.50 * 14.80 40,800
19. 1000برگ A3 تحریر 80 گرم کاغذ رنگی دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)2 دو رو29.70 * 42.00 153,000
20. 1000برگ A4دورو تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 دو رو29.70 * 21.00 83,600
21. 1000برگ A5دورو تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 42,800
22. 2000برگ A6دورو تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 دو رو10.50 * 14.80 42,800
23. 1000برگ A4 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)2 دو رو29.70 * 21.00 316,200
24. 1000برگ A5 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)2 دو رو21.00 * 14.80 178,500
25. 2000برگ A6دو رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)2 دو رو10.50 * 14.80 178,500
26. 1000 برگ A4 کرافت 70 gr کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 یک رو21.00 * 29.70 100,900
27. 1000 برگ A5 کرافت 70 gr کپی پرینت مشکی(21*14.8)1 یک رو21.00 * 14.80 58,100
28. 2000 برگ A6 کرافت 70 gr کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 یک رو10.50 * 14.80 58,100
29. 1000برگ A4 دو رو کرافت 70 گرم کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 دو رو21.00 * 29.70 116,200
30. 1000برگ A5 دو رو کرافت 70 گرم کپی پرینت مشکی(21*14.8)1 دو رو21.00 * 14.80 64,200
31. 2000برگ A6 دو رو کرافت 70 گرم کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 دو رو10.50 * 14.80 64,200
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. بنر 10 انس با چاپ اکوسالونت 2 یک رو- 32,000
2. بنر 13 انس با چاپ اکوسالونت 2 یک رو- 36,000
3. فلکسی چینی با چاپ اکوسالونت2 یک رو- 52,000
4. فلکسی کره با چاپ اکوسالونت2 یک رو- 58,000
5. استیکر با چاپ اکوسالونت2 یک رو- 48,000
6. مش با چاپ اکوسالونت 2 یک رو- 54,000
7. سولیت با چاپ اکوسالونت2 یک رو- 60,000
8. بک لایت با چاپ اکوسالونت 2 یک رو- 60,000
9. بنر چین 8 انس (1 pass)1 یک رو- 15,500
10. بنر چین 8 انس (3 pass)1 یک رو- 18,500
11. بنر چین 8 انس (6 pass)1 یک رو- 19,000
12. بنر چین 10 انس (3 pass)1 یک رو- 20,000
13. بنر 10 انس چین (6 pass)1 یک رو- 21,000
14. بنر چین 13 انس (3 pass)1 یک رو- 23,000
15. بنر چین 13 انس (6 pass)1 یک رو- 24,000
16. فلکس کره درجه یک (8 pass)2 یک رو- 46,000
17. استیکر درجه یک( 8 pass)1 یک رو- 32,000
18. استیکر شیشه ای (8 pass)1 یک رو- 32,000
19. مش درجه 1(6 pass)1 یک رو- 33,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. پلات و لمینت براق2 یک رو- 60,000
2. پلات و لمینت مات2 یک رو- 65,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد لیوان کاغذی 200 cc تمام رنگی12 یک رو24.00 * 11.50 318,100
2. 5000 عدد لیوان کاغذی 200 cc تمام رنگی12 یک رو24.00 * 11.50 1,236,700
3. 1000 عدد لیوان کاغذی 360 cc تمام رنگی12 یک رو24.50 * 13.50 339,500
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000عدد جعبه ساندویچ سایز (30.5 * 7 * 7)15 یک رو29.80 * 44.00 1,361,000
2. 2000عدد جعبه ساندویچ سایز (30.5 * 7 * 7)15 یک رو29.80 * 44.00 2,473,000
3. 5000عدد جعبه ساندویچ سایز (30.5 * 7 * 7)15 یک رو29.80 * 44.00 5,782,000
4. 1000 عدد جعبه همبر سایز (8*13*13)15 یک رو53.40 * 23.10 1,361,000
5. 2000 عدد جعبه همبر سایز (8*13*13)15 یک رو53.40 * 23.10 2,473,000
6. 5000 عدد جعبه همبر سایز (8*13*13)15 یک رو53.40 * 23.10 5,782,000
7. 1000 عدد جعبه سوخاری بیرون بر سایز (12*7.8*21.8)15 یک رو22.70 * 69.40 1,641,000
8. 2000 عدد جعبه سوخاری بیرون بر سایز (12*7.8*21.8)15 یک رو29.70 * 69.40 3,033,000
9. 5000 عدد جعبه سوخاری بیرون بر سایز (12*7.8*21.8)15 یک رو29.70 * 69.40 7,182,000
10. 1000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن سایز لبه (14.5*21.5)15 یک رو28.90 * 21.90 610,000
11. 2000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن سایز لبه (14.5*21.5)15 یک رو28.90 * 21.90 1,096,000
12. 5000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن سایز لبه (14.5*21.5)15 یک رو21.90 * 28.90 2,540,000
13. 1000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی15 یک رو31.50 * 21.70 750,000
14. 2000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی15 یک رو31.50 * 21.70 1,377,000
15. 5000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی15 یک رو31.50 * 21.70 3,242,000
16. 1000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن سایز لبه(14*11)15 یک رو18.40 * 21.40 407,000
17. 2000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن سایز لبه(14*11)15 یک رو18.40 * 21.40 731,000
18. 5000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن سایز لبه(14*11)15 یک رو18.40 * 21.40 1,693,000
19. 1000 برگ زیر سینی بزرگ گلاسه 135 گرم سایز (48*34)15 یک رو48.00 * 34.00 695,000
20. 2000 برگ زیر سینی بزرگ گلاسه 135 گرم سایز (48*34)15 یک رو34.00 * 48.00 1,184,000
21. 5000 برگ زیر سینی بزرگ گلاسه 135 گرم سایز (48*34)15 یک رو34.00 * 48.00 3,226,000
22. 1000 برگ زیر سینی بزرگ تحریر80 گرم سایز (48*34)15 یک رو34.00 * 48.00 414,000
23. 2000 برگ زیر سینی بزرگ تحریر80 گرم سایز (48*34)15 یک رو48.00 * 34.00 622,000
24. 5000 برگ زیر سینی بزرگ تحریر80 گرم سایز (48*34)15 یک رو48.00 * 34.00 1,304,000
25. 1000 برگ زیر سینی کوچک گلاسه 135 گرم سایز (24*34)15 یک رو24.00 * 34.00 354,000
26. 2000 برگ زیر سینی کوچک گلاسه 135 گرم سایز (24*34)15 یک رو24.00 * 34.00 606,000
27. 5000 برگ زیر سینی کوچک گلاسه 135 گرم سایز (24*34)15 یک رو24.00 * 34.00 1,345,000
28. 1000 برگ زیر سینی کوچک تحریر 80 گرم سایز (24*34)15 یک رو24.00 * 34.00 213,000
29. 2000 برگ زیر سینی کوچک تحریر 80 گرم سایز (24*34)15 یک رو24.00 * 34.00 322,000
30. 5000 برگ زیر سینی کوچک تحریر 80 گرم سایز (24*34)15 یک رو34.00 * 24.00 635,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)17 یک رو50.00 * 70.00 3,157,000
2. 2000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)15 یک رو50.00 * 70.00 5,818,000
3. 5000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)17 یک رو50.00 * 70.00 13,724,000
4. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)17 یک رو35.00 * 50.00 2,418,000
5. 2000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)17 یک رو35.00 * 50.00 3,697,000
6. 5000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)17 یک رو35.00 * 50.00 8,726,000
7. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)17 یک رو33.00 * 68.00 2,569,000
8. 2000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)17 یک رو33.00 * 68.00 4,642,000
9. 5000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)17 یک رو33.00 * 68.00 10,415,000
10. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)17 یک رو30.00 * 60.00 2,227,000
11. 2000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)17 یک رو30.00 * 60.00 3,948,000
12. 5000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)17 یک رو30.00 * 60.00 8,764,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)17 یک رو50.00 * 70.00 5,397,000
2. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)17 یک رو50.00 * 70.00 10,275,000
3. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)17 یک رو50.00 * 70.00 25,137,000
4. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)17 یک رو60.00 * 45.00 4,427,000
5. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)17 یک رو60.00 * 45.00 8,336,000
6. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)17 یک رو60.00 * 45.00 20,290,000
7. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)17 یک رو45.00 * 60.00 4,427,000
8. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)17 یک رو45.00 * 60.00 8,336,000
9. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)17 یک رو60.00 * 45.00 20,290,000
10. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)17 یک رو52.50 * 42.00 4,427,000
11. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)17 یک رو52.50 * 42.00 8,336,000
12. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)17 یک رو52.50 * 42.00 20,290,000
13. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)17 یک رو35.00 * 50.00 3,244,000
14. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)17 یک رو35.00 * 50.00 5,980,000
15. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)17 یک رو35.00 * 50.00 14,081,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)17 یک رو50.00 * 70.00 3,157,000
2. 2000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)17 یک رو50.00 * 70.00 5,818,000
3. 5000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)17 یک رو50.00 * 70.00 13,724,000
4. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)17 یک رو35.00 * 50.00 2,418,000
5. 2000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)17 یک رو35.00 * 50.00 3,697,000
6. 5000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)17 یک رو35.00 * 50.00 8,726,000
7. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)17 یک رو33.00 * 68.00 2,569,000
8. 2000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)17 یک رو33.00 * 68.00 4,642,000
9. 5000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)17 یک رو33.00 * 68.00 10,415,000
10. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)17 یک رو30.00 * 60.00 2,227,000
11. 2000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)17 یک رو30.00 * 60.00 3,948,000
12. 5000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)17 یک رو30.00 * 60.00 8,764,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)17 یک رو50.00 * 70.00 5,397,000
2. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)17 یک رو50.00 * 70.00 10,275,000
3. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)17 یک رو50.00 * 70.00 25,137,000
4. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)17 یک رو60.00 * 45.00 4,427,000
5. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)17 یک رو50.00 * 70.00 8,336,000
6. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)17 یک رو50.00 * 70.00 20,290,000
7. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)17 یک رو60.00 * 45.00 4,427,000
8. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)17 یک رو45.00 * 60.00 8,336,000
9. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)17 یک رو45.00 * 60.00 20,290,000
10. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)17 یک رو52.50 * 42.00 4,427,000
11. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)17 یک رو52.50 * 42.00 8,336,000
12. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)17 یک رو52.50 * 42.00 18,800,000
13. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)17 یک رو35.00 * 50.00 3,050,000
14. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)17 یک رو35.00 * 50.00 5,980,000
15. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)17 یک رو35.00 * 50.00 14,081,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (3*5 ) با شماره بدون روکش7 یک رو3.00 * 5.00 180,000
2. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (8.5*4.8 ) با شماره بدون روکش7 یک رو8.50 * 4.80 455,000
3. 1000 عدد برچسب اموال رنگی (1.5*4.8 ) با شماره و روکش7 یک رو1.50 * 4.80 180,000
4. 1000 عدد برچسب اموال رنگی (2*4.8 ) با شماره و روکش7 یک رو2.00 * 4.80 190,000
5. 1000 عدد برچسب اموال رنگی (3*5 ) با شماره و روکش7 یک رو3.00 * 5.00 270,000
6. 1000 عدد برچسب اموال رنگی (8.5*4.8 ) با شماره و روکش7 یک رو8.50 * 4.80 710,000
7. برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*2)7 یک رو2.00 * 5.00 240,000
8. برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*3)7 یک رو3.00 * 5.00 340,000
9. برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*8.5)7 یک رو5.00 * 8.50 890,000
10. برچسب امنیتی وید چاپ رنگی(5*2)7 یک رو5.00 * 2.00 270,000
11. برچسب امنیتی وید چاپ رنگی(5*3)7 یک رو3.00 * 5.00 385,000
12. برچسب امنیتی وید چاپ رنگی(5*8.5)7 یک رو5.00 * 8.50 1,000,000
13. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (1.5*4.8 ) با شماره و روکش7 یک رو4.80 * 1.50 130,000
14. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (2*4.8 ) با شماره و روکش7 یک رو2.00 * 4.80 150,000
15. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (1.5*4.8 ) با شماره بدون روکش7 یک رو1.50 * 4.80 115,000
16. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (3*5 ) با شماره و روکش7 یک رو3.00 * 5.00 210,000
17. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (2*4.8 ) با شماره بدون روکش7 یک رو2.00 * 4.80 130,000
18. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (8.5*4.8 ) با شماره و روکش7 یک رو4.80 * 8.50 540,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 500 عدد تقویم دیواری 200 گرم تک برگ سایز (69*31)5 یک رو31.00 * 69.00 1,100,000
2. 1000 عدد تقویم دیواری 200 گرم تک برگ سایز (69*31)5 یک رو31.00 * 69.00 1,790,000
3. 2000 عدد تقویم دیواری 200 گرم تک برگ سایز (69*31)5 یک رو31.00 * 69.00 3,140,000
4. 500 عدد تقویم دیواری 200 گرم تک برگ سایز (59*28)5 یک رو59.00 * 28.00 970,000
5. 1000 عدد تقویم دیواری 200 گرم تک برگ سایز (59*29)5 یک رو28.00 * 59.00 1,520,000
6. 2000 عدد تقویم دیواری 200 گرم تک برگ سایز (59*28)5 یک رو28.00 * 59.00 2,600,000
7. 500 عدد تقویم دیواری 200 گرم تک برگ سایز (48*34)5 یک رو34.00 * 48.00 890,000
8. 1000 عدد تقویم دیواری 200 گرم تک برگ سایز (48*34)5 یک رو34.00 * 48.00 1,360,000
9. 2000 عدد تقویم دیواری 200 گرم تک برگ سایز (48*34)5 یک رو34.00 * 48.00 2,250,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 500 عدد تقویم 4 برگ 200 گرم اختصاصی سایز (34*24)5 یک رو24.00 * 34.00 1,440,000
2. 1000 عدد تقویم 4 برگ 200 گرم اختصاصی سایز (34*24)5 یک رو24.00 * 34.00 2,460,000
3. 2000 عدد تقویم 4 برگ 200 گرم اختصاصی سایز (34*24)5 یک رو24.00 * 34.00 4,500,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 500 عدد تقویم 12 برگ 200 گرم اختصاصی سایز (48*17)10 یک رو17.00 * 48.00 3,390,000
2. 1000 عدد تقویم 12 برگ 200 گرم اختصاصی سایز (48*17)10 یک رو17.00 * 48.00 5,560,000
3. 2000 عدد تقویم 12 برگ 200 گرم اختصاصی سایز (48*17)10 یک رو17.00 * 48.00 10,030,000
4. 500 عدد تقویم 12 برگ 200 گرم اختصاصی سایز (42*14)10 یک رو14.00 * 42.00 2,900,000
5. 1000 عدد تقویم 12 برگ 200 گرم اختصاصی سایز (42*14)10 یک رو14.00 * 42.00 4,600,000
6. 2000 عدد تقویم 12 برگ 200 گرم اختصاصی سایز (42*14)10 یک رو14.00 * 42.00 8,100,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 500 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با پایه سفید با طرح دلخواه شما15 دو رو22.00 * 10.00 2,630,000
2. 1000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با پایه سفید با طرح دلخواه شما15 دو رو22.00 * 10.00 4,510,000
3. 2000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با پایه سفید با طرح دلخواه شما15 دو رو22.00 * 10.00 8,070,000
4. 5000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با پایه سفید با طرح دلخواه شما15 دو رو22.00 * 10.00 18,800,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 500 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با پایه مشکی با طرح دلخواه شما15 دو رو20.00 * 14.50 3,340,000
2. 1000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با پایه مشکی با طرح دلخواه شما15 دو رو20.00 * 14.50 5,430,000
3. 2000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با پایه مشکی با طرح دلخواه شما15 دو رو20.00 * 14.50 9,640,000
4. 5000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با پایه مشکی با طرح دلخواه شما15 دو رو20.00 * 14.50 22,100,000