خدمات

لیانا

همکاران و مشتریان محترم میتوانند از تاریخ 1 مرداد ماه الی 30 مهر ماه از تخفیف 20 درصدی چاپ پررنگ در کافه لیانا واقع در گلدشت معالی آباد نبش مجتمع گلدشت استفاده کنند .

جهت استفاده از 20 درصد تخفیف ارائه کارت مغازه کافی میباشد.